پارکینگ در تهران چند؟

در محله‌هایی که قیمت آپارتمان متری چهار تا پنج میلیون تومان باشد قیمت پارکینگ بین 20 تا 30 میلیون تومان است و در محله‌هایی که قیمت آپارتمان متری سه تا چهار میلیون تومان باشد، قیمت پارکینگ حدود 15 میلیون تومان است.

قیمت پارکینگ همانند قیمت مسکن در محلههای مختلف نرخهای متفاوتی دارد، اما نرخ این پارکینگها بر چه اساسی محاسبه میشود؟

قیمت پارکینگ همانند قیمت مسکن، در محلههای مختلف تهران متفاوت است، همچنین عوامل دیگری نیز وجود دارد که در تفاوت قیمت این پارکینگها اثرگذار است، از این رو ما در این مورد با برخی از مشاوران املاک گفتوگو کردهایم.

به گفته یکی از مشاوران املاک در شرق تهران، در محلههایی که قیمت آپارتمان متری چهار تا پنج میلیون تومان باشد قیمت پارکینگ بین 20 تا 30 میلیون تومان است و در محلههایی که قیمت آپارتمان متری سه تا چهار میلیون تومان باشد، قیمت پارکینگ حدود 15 میلیون تومان است.

او در مورد مهمترین عاملهایی که در قیمت پارکینگ تاثیر میگذارد به دو موضوع اشاره کرد، یکی اینکه در ساختمانهایی که به تعداد واحدهایش پارکینگ وجود دارد قیمت پارکینگ ارزانتر است و پارکینگ ارزش کمتری دارد، اما در ساختمانهایی که تعداد پارکینگ کمتر از واحدهاست، پارکینگ ارزش بیشتری پیدا میکند و دیگر اینکه قیمت پارکینگ در محلههایی که دارای کوچه و خیابانهای کم عرض است بیشتر از محلههایی است که خیابانهای عریض دارد.

مشاور املاک دیگری در شرق تهران گفت: قیمت پارکینگ بر اساس قیمت هر منطقه تعیین میشود، برای مثال در یک محله ممکن است قیمت پارکینگها با هم تفاوت داشته باشند و بر اساس قیمت واحد مسکونی و موقعیت منطقهای، قیمت پارکینگ این واحدها نیز تعیین شود.

یکی دیگر از کارشناسان املاک در شمال تهران در رابطه با واحدهایی که قصد خرید پارکینگ اضافی دارند بیان کرد: به طور قانونی واحدهای زیر 200 متر یک پارکینگ، واحدهای با متراژ بین 200 تا 240 متر 1/5 پارکینگ و واحدهای بالای 250 متر دو پارکینگ دارند و هر گاه هر یک از آنها قصد خرید پارکینگ اضافی داشته باشند، باید مبلغی جداگانه پرداخت کنند که بیشتر این پارکینگها بر اساس محله و توافق میان طرفین قیمتگذاری میشوند.

او در مورد قیمت پارکینگها در محلههای مختلف گفت: قیمت پارکینگها در هر محلهای متفاوت است، برای مثال در محله کوه نور ما پارکینگی با قیمت 200 میلیون تومان را هم فروختهایم و تمام این قیمتگذاریها به نیاز طرفین معامله بستگی دارد.

یکی دیگر از مشاوران املاک گفت: ما در گذشته شاهد بودهایم که فروشنده به دلیل نیاز شدیدش به پول پارکینگ خود را حتی 30 یا 40 میلیون تومان زیر قیمت هم فروخته است، همچنین در محلهای قیمت پارکینگ بین 50 تا 100 میلیون تومان قیمت دارد. البته قیمت پارکینگ در برجهای لاکچری بسیار بالاتر است، همچنین در ساختمانهایی که دارای چند طبقه پارکینگ هستند، قیمت پارکینگ در طبقات مختلف متفاوت است.

این کارشناس املاک تصریح کرد: برخی پارکینگها با عنوان پارکینگ مزاحم یاد میشوند، چرا که در مقررات شهرداری، استانداردی برای مساحت پارکینگ وجود دارد، اگر این استاندارد در مورد پارکینگ آپارتمانی قابلاجرا نباشد و راه عبور باقی پارکینگها باز باشد، شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این مورد وجود دارد، پارکینگ مزاحمی در آن فضا پیشبینی میکند که برای مثال، دو ماشین بتوانند پشت سر هم پارک کنند. مشکل این نوع پارکینگ این است که هر زمان یکی از مالکان بخواهد، خودرو خود را حرکت دهد، مالک پارکینگ مزاحم هم باید خودرو خودش را جابهجا کند، از این رو قیمت این پارکینگها یکسوم قیمت سایر پارکینگهای موجود در همان ساختمان است.

منبع: عصر ایران
مشاهده نظرات