عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

جزئیات بدهی دولت به بانک‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اصلاحیه قانون بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و طلب آن‌ها از دولت با تسعیر نرخ ارز تسویه خواهد شد.

حسینعلی حاجیدلیگانی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به منظور رسیدگی به اصلاحیه قانون بودجه سال 95 اظهار داشت: در حال حاضر این جلسه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون در حال پیگیری است و طبق ماده 35 پیشنهاد دولت برای تسویه بدهیها از محل تسعیر ارز از 45 هزار میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد بدهیهای دولت به بانکها گفت: طبق آنچه که مسئولان بانک مرکزی عنوان میکنند، این بدهی 29 هزار میلیارد تومان است و همچنین 6 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی پیشبینی شده است.

وی با بیان اینکه به دولت اجازه داده خواهد شد، تا سقف 35 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی تسویه شود، عنوان کرد: بدهی بانک ملی به بانک مرکزی حدود 9 هزار و 300 میلیارد تومان، بانک سپه 4 هزار و 500 میلیارد تومان، کشاورزی 9 هزار و 600 میلیارد تومان، توسعه صادرات یکهزار میلیارد تومان، بانک صنعت و معدن 2 هزار میلیارد تومان، بانک توسعه تعاون 100 میلیون تومان، بانک صادرات 2 هزار و 500 میلیارد تومان، تجارت 3 هزار و 500 میلیارد تومان، ملت 1700 میلیارد تومان و رفاه 500 میلیون تومان بوده که سرجمع ان 35 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

حاجیدلیگانی افزود: حدود همین رقم نیز بانکها به بانک مرکزی بدهکارند که براساس تبصره 35 اصلاحیه قانون بودجه، بدهی آنها تسویه میشود.

این نماینده مجلس در مور تبصره 36 اصلاحیه بودجه نیز تصریح کرد: این تبصره مربوط به انتشار بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی است که در دستور بررسی کمیته ویژه قرار دارد و هنوز جمعبندی در این باره انجام نشده است.

مشاهده نظرات