شادی در کار از درون شروع می‌شود

شادی در کار، بیش از هرچیز، از ذهنتان آغاز می‌شود به طوری که اگر بتوانید شادی‌ها و لذت‌های کوچکی در کارتان پیدا کنید، آن گاه خواهید توانست ذهن مثبت‌اندیشی برای انجام کارهای بزرگ داشته باشید.

شما باید به این نکته اعتقاد راسخ داشته باشید که کارهایتان موجب ایجاد تحول و تفاوت در زندگی مردم میشود و همین مساله به شما کمک خواهد کرد تا به جای فکر کردن به محدودیتها و ناملایمات کاری، به ارزش و جایگاه والای کارتان افتخار کنید. هیچ کدام از شما دوست ندارید که به خاطر متمرکز شدن بر اشتباهات، از شادی و شادکامی کار محروم شوید. شما باید بر قدرت درونی سرشارتان تمرکز کنید، یعنی اینکه کاری را انجام دهید که دلبسته و عاشق آن هستید و با کمک استعداد و پشتکارتان آن را به بهترین نحو انجام دهید.

شادی در کار از درون شروع میشود. من با صدها نفر درباره شادی در کار صحبت کرده و دریافتهام که احساس شادی در کار، مسوولیتی صد درصد شخصی و فردی است و هرکس در محل کارش شاد نیست باید خود را تغییر دهد. این انتخابهای شما هستند که دنیایی که در آن زندگی میکنید را شکل میدهند. در مورد کارتان نیز به همینگونه است و هر آنچه شما وارد کارتان میکنید نتایج و خروجی آن را تعیین میکند. البته باید یادآوری کنم که من فقط درباره دستمزد و پول صحبت نمیکنم، بلکه این نکته در مورد دستاوردهای کاری است که شما را شاد و علاقهمند میسازند.

شما نمیتوانید انتظار داشته باشید که دیگران برای شما کارهای بزرگ انجام دهند. بلکه باید خودتان آستینها را بالا بزنید، هم قدرت درونیتان را آزاد کنید و هم دیگران را تشویق به این کار کنید و هر چه در این میان موفقتر عمل کنید، نزد دیگران ارزشمندتر و والاتر خواهید شد و کارهای بزرگتری انجام خواهید داد. آری، برای رسیدن به شادی، مراحلی وجود دارد، همانطور که قبل از اینکه بتوانید بخندید، باید لبخند بزنید. پس در ابتدا باید آن چیزهایی را که موجب شادیتان در محل کار میشود شناسایی کرده و سپس در جهت اجرایی کردن آنها حرکت کنید. واقعیت این است که اگر از نظر احساسی و عاطفی نسبت به کاری که انجام میدهید دلبستگی و علاقه دارید و کارتان را بر بنیان و شالودهای طرحریزی و اجرا میکنید که بر اعتمادتان میافزاید، بنابراین شما نیازمند آن هستید که در اندیشهها و عواطف خود غوطه بخورید، تا از این طریق بتوانید کارتان را به سفری رویایی و فوقالعاده تبدیل کنید و هر چه در این مسیر موفقتر باشید از کارتان بیشتر لذت خواهید برد. شما باید درک درستی از احساسی که دوست دارید از کارتان داشته باشید، به دست آورید: آیا دوست دارید از کارتان به وجد آیید؟ یا اینکه به آرامش برسید؟ یا اینکه چالشبرانگیز بودن آن را میپسندید؟ شما باید بهطور دائم این ارزیابی را انجام دهید، چرا که احساسات و عواطف ما در حال تغییر است و البته هیچ کاری هم کامل و بیعیب و نقص نیست. حال سوال اینجا است که شما میخواهید به چه احساسی در محل کارتان دست یابید؟ (هیجان، عشق، احترام، تحسین و...)

برچسب ها: کار شادی
مشاهده نظرات