جزئیات عرضه در بورس کالا در تاریخ 95/05/20

عرضه اقلام کشاورزی در تاریخ 95/05/20 در بورس کالا

 • شکر سفید  قند کرج  25,200
 • شکر سفید  کشت و صنعت فارابی  25,200
 • شکر سفید  قند جوین  25,200
 • گندم دورم  ایلام  9,363
 • جو دامی (ماده33)  لرستان  7,100
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • شکر سفید  قند میبد  25,200
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,000
 • شکر سفید  قند اصفهان  25,200
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • مرغ منجمد رنج 1  کشتارگاه  51,000
 • جو دامی (ماده33)  خراسان شمالی  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  چهارمحال بختیاری  7,000
 • جو دامی (ماده33)  ایلام  6,700
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  ایلام  6,700
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  ایلام  6,700
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  چهارمحال بختیاری  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  ایلام  6,700
 • جو دامی (ماده33)  آذربایجان غربی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,800
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  خراسان شمالی  7,000
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  زنجان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  زنجان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  خراسان شمالی  7,000
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  کهکیلویه و بویر احمد  6,900
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  7,000
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  گلستان  6,700
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  آذربایجان غربی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  قم  7,100
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  خراسان رضوی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  قم  7,100
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  کرمانشاه  6,900
 • جو دامی (ماده33)  آذربایجان غربی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  آذربایجان غربی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  آذربایجان غربی  7,100
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  اصفهان  7,000
 • جو دامی (ماده33)  همدان  6,900
 • جو دامی (ماده33)  قم  7,100
 • جو دامی (ماده33)  قم  7,100
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,000
 • ذرت دانه ای  کرمانشاه  8,500
 • ذرت دانه ای  فارس  8,500
 • ذرت دانه ای  کرمان  8,500
 • ذرت دانه ای  فارس  8,500
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,000
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,000
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,000
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,000
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,000
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,000
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,000
 • جو دامی (ماده33)  فارس  7,000
 • شکر سفید  قند شاهرود  25,200

عرضه اقلام صنعتی در تاریخ 95/05/20 در بورس کالا

 • شمش بلوم (150*150)5SP  فولاد خوزستان  12,500
 • تختال C  فولاد هرمزگان جنوب  12,250
 • شمش 1000p-99.8  آلومینیوم ایران(ایرالکو)  63,773
 • تیرآهن 12  ذوب آهن اصفهان  15,000
 • شمش طلا 995  معدن زرشوران  1,493,994
 • شمش طلا 995  معدن زرشوران  1,493,994
 • شمش طلا 996  معدن زرشوران  1,495,495
 • شمش طلا 996  معدن زرشوران  1,495,495
 • کک متالورژی 140-60  کک سازی زرند  7,700
 • کک متالورژی 80-25  کک سازی زرند  7,000
 • کک متالورژی 25- 15  کک سازی زرند  6,000
 • کک متالورژی 5-0  کک سازی زرند  5,300
 • کک متالورژی 3-0  کک سازی زرند  5,300

عرضه اقلام قیر در تاریخ 95/05/20 در بورس کالا

 • قیر PG6410 نفت پاسارگاد آبادان  6,962
 • قیر 6070  نفت پاسارگاد آبادان  6,812
 • قیر 6070  نفت پاسارگاد بندرعباس 7,158
 • قیر MC250  نفت پاسارگاد تبریز  10,930
 • قیر PG7010  نفت پاسارگاد بندرعباس  7,558
 • قیر 85100  نفت پاسارگاد تبریز  6,704
 • قیر PG6416  نفت پاسارگاد بندرعباس  7,308
 • قیر PG7010  نفت پاسارگاد شیراز  7,150
 • قیر MC250  نفت پاسارگاد بندرعباس  10,080
 • قیر PG6422  نفت پاسارگاد شیراز  6,850
 • قیر 6070  نفت پاسارگاد بندرعباس  7,158
 • قیر PG5822  نفت پاسارگاد تبریز  6,854
 • قیر PG5822  نفت پاسارگاد تهران  7,026
 • قیر 6070  نفت پاسارگاد اراک  6,426
 • قیر PG6422  نفت پاسارگاد تهران  7,026
 • قیر MC250  نفت پاسارگاد تهران  10,200
 • قیر 6070  نفت پاسارگاد تهران  6,726
 • قیر PG5822  نفت جی  6,726
 • قیر PG6422  نفت جی  6,726
 • قیر امولسیون CRS1  نفت جی  6,400
 • قیر MC250  نفت جی  10,200
 • قیر 85100  نفت جی  6,426
 • قیر 6070  نفت جی  6,426
 • قیر 6070  نگین فخر آذربایجان 6,704

عرضه اقلام شیمیایی در تاریخ 95/05/20 در بورس کالا

 • اوره صنعتی  پتروشیمی خراسان  6,593
 • الکیل بنزن خطی  پتروشیمی بیستون  36,450
 • اسید استیک  پتروشیمی فن آوران  8,848
 • سود کاستیک  پتروشیمی اروند  4,178
 • بنزن  پتروشیمی بندرامام  18,755
 • زایلین مخلوط  پتروشیمی بندرامام  20,625
 • ایزوبوتانول  پتروشیمی شازند  17,236
 • اسید ترفتالیک  پتروشیمی تندگویان  21,533
 • دی اتانول آمین  پتروشیمی شازند  33,971
 • دی اتیلن گلایکول  پتروشیمی شازند  19,462
 • منو اتیلن گلایکول  پتروشیمی شازند  18,793
 • منومر وینیل استات  پتروشیمی شازند  27,800
 • اوره صنعتی گرانوله پتروشیمی کرمانشاه  6,141
 • دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند  23,721
 • پارازایلین  پتروشیمی برزویه  24,630
 • ارتوزایلن  پتروشیمی برزویه  21,396
 • کریستال ملامین  پتروشیمی خراسان  38,321
 • کریستال ملامین  پتروشیمی ارومیه  38,321
 • الکیل بنزن خطی  سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران  36,450
 • استایرن منومر  پتروشیمی پارس  32,891
 • اسید نیتریک  پتروشیمی کارون  6,900
 • تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)  پتروشیمی کارون  81,161

عرضه سایر اقلام پتروشیمی در تاریخ 95/05/20 در بورس کالا

 • گوگرد گرانوله پالایش نفت شازند اراک 2,199
 • پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,582
 • وکیوم باتوم  پالایش نفت شیراز  5,373
 • لوب کات سنگین  پالایش نفت بندرعباس  7,977

عرضه اقلام بازار فرعی  در تاریخ 95/05/20 در بورس کالا

 • دی اتیل هگزانول - OFF درجه 2  پتروشیمی شازند  6,000
 • ضایعات فلزی  شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  6,100
 • ضایعات فلزی  شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  7,000
 • ضایعات فلزی  شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  6,700
 • ضایعات فلزی  شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  7,100
 • ضایعات فلزی  شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  6,800
 • ضایعات فلزی  شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران  6,800

عرضه  بازار فیزیکی بورس انرژی در رینگ داخلی به تاریخ 95/05/20 و در رینگ بین الملل به تاریخ 95/05/23

 • قطران واحد کک سازی و پالایش قطران زرند در رینگ داخلی 100 تن  هر کیلوگرم 7770.00 ریال
 • برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی 1012 تن  هر کیلوگرم 7120.00 ریال
 • گاز مایع خام پالایش گاز ایلام در رینگ بین الملل 1005 تن  هر تن 60.00
 • حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل 3000 مترمکعب  هر مترمکعب 351.00
 • نفت کوره 280 پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل 260 تن  هر تن 212.00
 • نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اصفهان به مقصد عراق 1000 تن  هر تن -30.00

 

برچسب ها:
مطالب مرتبط
جزئیات عرضه در بورس کالا در تاریخ 95/05/18
مشاهده نظرات

نگاهی به تولید و واردات چای در سال های اخیر

غذایی و کشاورزی

سطح زیرکشت برنج به ۷۰۰ هزارهکتار می‌رسد

غذایی و کشاورزی

صادرات مرغ به ۴ هزار تن رسید

غذایی و کشاورزی

رکوردشکنی تاریخی در بازار فلز سرخ

فلزات و معادن