مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:

ناتوانی شبکه بانکی موجب عدم جذب سرمایه‌ می‌شود/ باید قدردان برجام باشیم

ناصر هماپور گفت: سیستم بانکی در شرایط کنونی‌توان مالی و توان ارائه خدمات بانکی به صورت کارآمد را ندارد.

ناصر هماپور در مورد تاثیر برجام بر ارتباطات بانکی و بیمهای کشور در سطح بین المللی اظهار داشت: تلاشهایی که تاکنون در شبکه بانکی کشور در خصوص بانکداری بینالمللی انجام شده بسیار حائز اهمیت است و تا زمانی که این ارتباطات تقویت نشوند اقتصاد کشور رو به جلو حرکت نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: این موضوع حائز اهمیت است که سیستم بانکی در شرایط کنونی توان مالی و نیز توان ارائه خدمات به صورت کارآمد را ندارد.

وی با بیان اینکه ارتباط بانکها با شبکه بانکی دنیا و بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشور ضروریترین کار برای توسعه اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه اقدامات صورت گرفته در این راستا بسیار مهم بودهاند.

هماپور ادامه داد: توسعه اقتصادی بدون سرمایه امکان پذیر نیست و امری محال است.

وی افزود: عدم سرمایهگذاری خارجی به دلیل عدم تقویت شبکه بانکی است و تا زمانی که با شبکه بانکی و سرمایهای بینالمللی ارتباط پیدا نکنیم، نقل و انتقال سرمایه امکان پذیر نخواهد بود.

مشاور پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: قطعا هیچ کس بعد از برجام به جز تقویت ارتباطات بانکی نباید به موضوع دیگری بها دهد.

هماپور افزود: به عنوان مثال در زمینه هواپیماهایی که قصد خریداری آن وجود دارد تا زمانی که تامین مالی صورت نگیرد نمیتوان کاری از پیش برد. تا زمانی که شبکه بانکی کشور تقویت نشود و ارتباطات آن گسترش نیابد و این کوششها به سرانجام نرسند نه از  هواپیماها خبری خواهد بود نه از واردات ماشین آلات صنعتی.

وی با بیان اینکه همه باید به کمک سیستم بانکی کشور بیایند، گفت: کوششهای صورت گرفته مهم بوده و باید از آن قدردانی شود.

هماپور ادامه داد: هم اکنون منابع مالی در سیستم بانکی محدود است و سرمایه کافی در سیستم  مالی و بانکی کشور وجود ندارد. مقدار زیادی از منابع قفل شده و همین موضوع باعث می شود تا دستورات دولتی در بانکها اجرا نشود.

وی با بیان اینکه بانکها توان بر طرف کردن نیازهای کشور را ندارند، گفت: بدهی دولت به بانکها و بدهیهای معوق بخش غیر بانکی به بانکها باعث این چالش بانکی شده است.

وی در خاتمه گفت: مهمترین اقدام دولت آقای روحانی پس از برجام تقویت ارتباطات بینالمللی بوده و از هیچ کوششی هم در این زمینه فروگذار نکرده اند و پیروزیهای بزرگی بدست آوردهاند که باید شناخته شده و از آن قدردانی شود.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات