اختصاصی ارانیکو

قیمت پایه‌ی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه 95/05/17

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایهی محصولات پتروشیمیایی در دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 95/05/17 اعلام شد.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎیی در دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 95/05/17

مشاهده نظرات