وزارت کشاورزی اعلام کرد

سازمان حمایت باید با گرانی گوشت برخورد کند

در حالیکه رییس اتحادیه گوشت گوسفندی معتقد است که صادرات مجاز و غیرمجاز گوشت و دام زنده باعث کمبود و گرانی گوشت شده است و وزارت کشاورزی باید نسبت به این مساله پاسخگو باشد، رییس مرکز اصلاح نژاد دام این وزارتخانه اعلام کرد که وزارت کشاورزی با هرگونه افزایش قیمت و گرانی گوشت مخالف است و اگر صادرات بی‌رویه دام زنده عامل گرانی است، چرا قیمت دام زنده تغییر نکرده است؟

طی ماههای گذشته گوشت قرمز به ویژه گوشت گوسفندی با افزایش قیمت مواجه شده که برخی از اتحادیههای عرضهکننده این محصول معتقدند که صادرات بیرویه دام زنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی عامل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار شده است؛ به گونهای که علیاصغر ملکی - رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی – در این زمینه اظهار کرده که سه عامل در افزایش ۴۰۰۰ تومانی گوشت قرمز طی هفتههای گذشته اثرگذار بوده است که میتوان به صادرات بیمجوز و مجوزدار دام زنده، کمبود در عرضه دام و کمبود گوشت در بازار اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی باید در نسبت به این مساله پاسخگو باشد.

اما محمدرضا ملاصالحی - رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی - در این باره به ایسنا گفت: اگر صادرات دام زنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی بیرویه بوده و باعث کمبود عرضه دام زنده در بازار و گرانی گوشت قرمز شده است، باید روی قیمت دام زنده نیز اثرگذار باشد، در حالی که قیمت دام زنده طی هفتههای گذشته رو به کاهش بوده و در سه سال گذشته بین حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در نوسان بوده است.

وی با بیان اینکه قیمت دام زنده سبک طی هفته گذشته کیلویی حدود ۱۰۰ تومان نسبت به هفته قبل آن کاهش داشته است، افزود: علت اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز این است که برخی از دلالان و سودجویان در بازار دام و گوشت قرمز به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز و سود بیشتر هستند که در این زمینه سازمان حمایت باید ورود کند و جلوی سوء استفاده آنها را بگیرد.

رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار راس دام سبک صادر شد که نهایتا به حدود ۲۰ هزار تن یعنی معادل حدود ۲.۵ درصد تولید گوشت قرمز در کشور میرسد که با توجه به این وضعیت مشاهده میکنیم که صادرات دام زنده آنقدر نبوده که بتواند روی قیمت گوشت قرمز اثر بگذارد و در صورت درست بودن این فرضیه نیز هیچ تاثیری بر روی قیمت دام زنده نگذاشته است.

برخی میخواهند قیمت کشتار و خدمات در حوزه گوشت قرمز را افزایش دهند و در این راستا میخواهند این افزایش قیمت را به گردن جهاد کشاورزی بیندازند، در حالی که این وزارتخانه به شدت مخالف افزایش گوشت قرمز بوده، چرا که گرانی گوشت قرمز یعنی کاهش مصرف گوشت قرمز، کاهش تقاضا برای دام زنده و نهایتا زیان بیشتر دامداران که به ضرر بخش کشاورزی تمام خواهد شد.

ملاصالحی تصریح کرد: باید دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به گونهای عمل کنند که به تولیدکنند و مصرفکننده اجحاف نشود و وزارت جهاد کشاورزی که در صادرات دام زنده مزیت دارد و میتواند به چند برابر قیمت محصولاش را صادر کند، منطقی نیست که صادرات انجام نشود، اما گرانی گوشت قرمز عوامل دیگری دارد که دستگاه نظارتی باید به آن توجه کنند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات