ابهام در تحقق درآمد نفتی دو ماه اول سال

مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت فرآورده‌های نفتی در دو ماهه اول امسال 672 میلیارد تومان که حدود یک دهم درآمد فروش نفت و فرآوردهای نفتی در دو ماه سال گذشته و یک بیستم رقم مصوب بودجه امسال است.

جزئیات بخش مالی و بودجه دولت در دو ماهه اول امسال در گزارش بخش مالی و بودجه دولت توسط از سوی بانک مرکزی منتشر شد.

براساس این جداول، مجموع درآمدهای دولت در دو ماهه او امسال 13 هزار و 385 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.9 درصد افزایش داشته است. البته پیشبینی عملکرد دو ماهه امسال در بودجه سال جاری 26 هزار و 733 میلیارد تومان بوده است.

درآمدهای مالیاتی در دو ماهه اول امسال 11 هزار و 850 میلیارد تومان بوده که 5 هزار و 786 میلیارد تومان نسبت به پیشبینی بودجه، عدم تحقق نشان میدهد. سایر درآمدها هزار و 535 میلیارد تومان بوده است.

در بخش پرداختهای هزینهای جاری عملکرد دو ماهه 22 هزار و 624 میلیارد تومان گزارش شده که سهم پرداختهای هزینه ملی 21 هزار و 907 میلیارد تومان و پرداختهای هزینهای استانی 717 میلیارد تومان است. دولت در دو ماهه امسال 3 هزار و 233 میلیارد تومان تنخواهگردان برای اعتبارات هزینهای دریافت کرده است.

در بخش تراز عملیاتی عملکرد دو ماهه 720 میلیارد تومان بوده در حالی که بر اساس بودجه مصوب در دو ماهه اول باید 13 هزار و 427 میلیارد تومان وصول میشده است.

پرداختهای عمرانی که به عنوان تملک داراییهای سرمایهای (پرداختهای عمرانی) در گزارش قید شده، اعتباری دریافت نکرده و در واقع تخصیص اعتبارات عمرانی در دو ماهه اول امسال صفر بوده است. تنخواهگردان برای اعتبارات عمرانی 3 میلیارد و  500 میلیون تومان است.

در دو ماهه امسال مجموع دولت از واگذاری داراییهای مالی (درآمد ناشی از فروش اموال و شرکتهای دولتی)، با 50.7 درصد افزایش نسبت به سال قبل 11 هزار و 913 میلیارد تومان برآورد شده که با توجه به عدم واگذاری شرکتهای جدید در سال گذشته به نظر میرسد بخش عمده این درآمد ناشی از وصول اقساط واگذاریهای سالهای قبل بوده است.

نکته عجیب و قابل تأمل در این گزارش، منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی است به طوریکه مجموع درآمدها از محل نفت و فرآوردههای نفتی در دو ماهه امسال 672 میلیارد و 880 میلیون تومان بوده در حالی که در دو ماهه سال 94، این درآمدها 6 هزار و 262 میلیارد تومان و دو ماهه سال 93، 8 هزار و 57 میلیارد تومان بوده است.

در ادامه گزارش منابع حاصل از ارزش نفت خام 307 میلیارد و 430 میلیون تومان است و منابع حاصل از فرآوردههای نفتی و میعانات گازی 240 میلیارد و 470 میلیون تومان محاسبه شده است.

به گفته مسئولان وزارت نفت صادرات نفت خام پس از برجام افزایش قابل توجهی داشته است اما مشخص نیست چرا منابع حاصل از فروش نفت به حساب واریز نشده و در خزانه منظور نشده است.

*ارقام به میلیارد تومان

سال درآمد فروش نفت و فرآوردههای نفتی درآمد فروش نفت خام
84 5500 5384
85 3210 2669
86 3042 2500
87 3115 2720
88 4833 3866
89 6465 6465
90 7005 7005
91 6156 5549
92 4008 3562
93 8057 6894
94 6262 4445
95 672 307

به نظر میرسد این کاهش درآمد نفتی با وجود افزایش صادرات نفت به حدود 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز، به دلیل عدم امکان وصول درآمد ناشی از فروش است.

اما در مقابل وقتی درآمد نفت در دو ماهه اول سال 94، 93، 92 و 91 را که اتفاقا نفت خام ایران در آن دوره تحریم بود را برسی کنیم به ترتیب 4 هزار و 445 میلیارد تومان، 6 هزار و 894 میلیارد تومان، 3 هزار و 562 میلیارد تومان و 5 هزار و 549 میلیارد تومان بوده است.

برچسب ها: نفت فروش
مشاهده نظرات