۱۹ میلیون نفر «بد مسکن» هستند/ هیچ پروژه‌ای متوقف نشده است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرعت رشد جمعیت چه در شهرها و چه در روستاهای کشور کاهش خواهد یافت، معتقد است که آنچه در حال حاضر بیشترین اهمیت را دارد بهبود شاخص کیفیت زندگی است، زیرا بر اساس بررسی‌ها هنوز در ایران وضعیت مسکن ۱۹ میلیون نفر مثبت ارزیابی نمی‌شود.

عباس آخوندی در نشست مدیران وزارت راه و شهرسازی با معاون اول رئیس جمهوری، گفت: آنچه آمارهای سالهای گذشته نشان میدهد قطعی بودن کاهش سرعت رشد جمعیت در سطح کشور است. از اینرو محور اصلی برنامهها در این حوزه باید به سمت بهبود شاخصهای کیفیت زندگی برود. پیشبینی ما این است بیش از آنکه تقاضای جدید برای مسکن به وجود آید، بحث افزایش سرعت و شاخص کیفیت مسکن مدنظر متقاضیان قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به وضعیت مالی پروژههای زیربنایی در حوزه راه و شهرسازی، اظهار کرد: از آبانماه سال گذشته تاکنون تخصیص مستقیمی از خزانه برای پروژهها نداشتیم، اما با این وجود با پیگیریهای صورت گرفته برای انتشار اسناد خزانه در این حوزه کارهای مثبتی صورت گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با اتخاذ سیاستهای مالی جدید هیچ کارگاهی در حوزه راهسازی تعطیل نشده است، تصریح کرد: در سال جاری اولین کاری که کردیم پیگیری اسناد خزانه بود، خوشبختانه با انجام اقدامات ابتدایی در این حوزه گامهای مثبتی برداشته شده و در آینده نیز امیدواریم همین روند ادامه یابد.

آخوندی اضافه کرد: البته هنوز یک ریال نیز از اسناد خزانه نیز اعلام وصول نشده است و از اینرو وزارت راه خواستار آن است که در قالب جلسات مشترک با مدیران سازمان مدیریت اقدامات لازم را در این حوزه صورت دهد.

وی در پایان صحبتهای خود به معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد تاسیس یک نظام کنترل پروژه در امور زیربنایی را داد و خاطرنشان کرد: با توجه به گستردهبودن تعداد پروژههای عمرانی و نیاز جدی به مدیریت منابع مالی برای تخصیص اعتبارات لازم به آنها قطعا تاسیس یک نظام کنترل پروژه اهمیت زیادی خواهد داشت.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات