واردات نفت خام هند از ایران به بیشترین میزان ۷ سال گذشته رسید

واردات نفت خام هند در ماه گذشته با رکورد جدید به بیشترین میزان ۷ سال گذشته رسید.

میزان واردات نفت خام هند از ایران به بیشترین میزان 7 سال گذشته رسید.واردات نفت خام هند از ایران در ماه جولای امسال رقم بیسابقهای برجای گذاشت.

هند در ماه جولای روزانه 461 هزار بشکه از ایران نفت وارد کرد که بیشترین میزان در 5 ماه گذشته است و همچنین بیشترین رقم در 7 سال گذشته محسوب میشود.

براساس این گزارش، افزایش تقاضای پالایشگاهها در هند منجر به واردات بیشتراز ایران شده است. هند طی 10 سال گذشته برنامه طولانیمدت افزایش پالایشگاهها را آغاز کرده است.

براساس برآورد آژانس بینالمللی انرژی هند چهارمین کشور بزرگ جهان در ظرفیت فرآوری نفتی است.  پیش از هند کشورهای آمریکا، چین و روسیه قرار گرفتهاند. آمارهای دولت هند نشان میدهد که ظرفیت پالایشگاهی هند از 62 میلیون تن در سال 1999 به 215 میلیون تن در سال 2015 افزایش یافته است و همچنین پیشبینی میشود با اجرای پروژههای توسعهای مختلف این ظرفیت در سالهای آینده افزایش چشمگیری داشته باشد و این مسئله واردات نفت خام این کشور را تشدید خواهد کرد.

کل واردات نفت خام هند در سال 2015 روزانه 900 هزار بشکه در روز بود که بسیار کمتر از ظرفیت 4/4 میلیون بشکه در روز ظرفیتهای پالایشگاههای این کشور است.

صندوق بینالمللی پول برآورد میکند که رشد اقتصادی هند در سال 2016 و 2017 از چین عبور کند. تولید ناخالص داخلی هند در سال 2015 به میزان 7/6 درصد بود این در حالی است که تولید ناخالصی چین 6/9 درصد محاسبه شده بود در نتیجه واردات نفت خام هند در سال 2016 در مقایسه با سال قبل از آن 11 درصد رشد خواهد داشت.

مشاهده نظرات