ناامیدی آمریکایی‌ها و خوش‌بینی چینی‌ها نسبت به آینده اقتصادی کشور

بر پایه مطالعه انجام گرفته بر روی روند اقتصادی کشورهای مختلف جهان، چینی‌ها و یونانی‌ها بیشترین و کمترین درصد امید به رشد اقتصادی کشور خود را ارائه دادند.

بر اساس مطالعه بر روی ۱۶ کشور دنیا مشخص شد که آمریکاییها، ژاپنیها و بسیاری از ساکنین کشورهای اروپایی نسبت به روند اقتصادی خود ناامید هستند. این در حالی است که چینیها، هندیها و استرالیاییها نسبت به آینده اقتصادی کشور خود خوش بین هستند.

بر همین اساس فقط ۴۴ درصد از آمریکاییها نسبت به آینده اقتصادی کشور خود امیدوار هستند و در میان سایر کشورها اگر چه چین با رشد کند اقتصادی در سال های اخیر روبرو شده است اما ۸۷ درصد چینی ها همچنان آینده اقتصادی کشور خود را مثبت ارزیابی میکنند. همچنین ۸۰ درصد هندیها و ۵۷ درصد استرالیایی به روند اقتصادی خود خوش بین هستند.

البته ۹۷ درصد یونانیها آینده اقتصادی کشور خود را در مسیر روشن و امیدوار کنندهای نمیبینند که با احتساب این رقم ناامیدترین افراد نسبت به وضعیت اقتصادی خود محسوب میشوند. این در حالی است که آلمانها، سوئدیها و هلندیها در اروپا، امیدوارترین افراد نسبت به آینده اقتصادی کشور خود هستند.

برچسب ها:
مشاهده نظرات