مالیات در برنامه ششم به چه سرانجامی می‌رسد؟

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس برنامه ششم توسعه، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی از 6/4 درصد در سال 94 باید به 10 درصد افزایش یابد.

 درباره نگاه مالیاتی برنامه ششم توسعه اظهار داشت: سیاستی که ما در برنامههای توسعهای قبل هم داشتیم، در خصوص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بود. این نسبت هم در سطح بینالمللی خیلی پایین است و هم در کشور هیچگونه تحولی در سالهای گذشته ایجاد نشده است.

وی افزود: عملکرد سال 94 حدود 6/4 درصد بود؛ در صورتی که در کشورهای در حال توسعه این نسبتها در حدود 15 درصد و در کشورهای توسعهیافته بالای 40 درصد است.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تصویری که در برنامه ششم در نظر گرفته شده، بلندپروازانه نیست.

کردبچه با بیان اینکه در گذشته الزامات افزایش سهم مالیات در اقتصاد فراهم نشد، عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه گفته شده که نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی از 6/4 درصد در سال 94 به 10 درصد برسد.

وی متذکر شد: برای این کار سازمان امور مالیاتی کارهای خیلی خوبی انجام داده است؛ مثل طرح جامع مالیاتی که قول دادهاند که اجرایی شود. بحث جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف معافیتها نیز مطرح است.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که در کشور ما نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی پایین است، این است که معافیتها و فرار مالیاتی در کشور بالاست.

نوبخت متذکر شد: در حال حاضر برنامه این است که از معافیتها و فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و از آن طرف نیز، مجوزهای قانونی نیاز است. البته در برنامه ششم گفته شده که هیچ معافیتی داده نمیشود.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، ما باید به نیازهای سازمان امور مالیاتی توجه کنیم. البته در یکی دو سال گذشته به این موضوع خیلی توجه کردیم و اگر بودجه سازمان امور مالیاتی را مقایسه کنید، میبینید در سالهای اخیر به این موضوع توجه شده است.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات