به اصولتان پایبند بمانید

من بین سال‌های 1986 تا 1991 به مدت پنج سال در آفریقای جنوبی زندگی کردم و در آن سال‌ها، دوران پرچالش و پرهیاهویی را پشت سر گذاشتم.

شرکت شل در آن دوران به شدت از جانب گروههای ضدنژادپرستی مورد حمله و انتقاد قرار میگرفت چرا که آنها بر این اعتقاد بودند که شرکتهای بزرگ خارجی جزو حامیان دولت نژادپرست آفریقای جنوبی هستند و در نتیجه نباید با آنها همکاری کرد درحالیکه ما بر این عقیده بودیم که حضور شرکتهایی همچون شل در آفریقای جنوبی، بیش از آنکه به سود دولت این کشور باشد، موجب افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی مردم میشود. با توجه به وجود چنین شرایطی، هنگامی که من و خانوادهام در سال 1986 وارد کیپ تاون آفریقای جنوبی شدیم، از همان آغاز درگیر یکسری مشکلات و دشواریها شدیم که برای ما تازگی داشت.

البته با گذر زمان، وضعیت به کلی دگرگون شد به طوری که در زمان خداحافظی ما با آفریقای جنوبی، مردم این کشور انتخاب نلسون ماندلا را به عنوان رئیسجمهور جشن گرفتند و برای اولین بار طعم شیرین دموکراسی واقعی را در این کشور چشیدند. سوالی که در آن سالها بسیاری از مردم و همکارانمان در سایر کشورها از ما میپرسیدند این بود که با توجه به وجود چنین شرایطی، چرا شما بر ماندن در این کشور پرآشوب اصرار میکردید و اینکه آیا ترک کردن آنجا راه حل آسان تری برای شما نبود؟ در پاسخ به این پرسشها باید گفت اگرچه ترک آفریقای جنوبی در آن سالها گزینه آسانتر و معقول تری برای ما بود، اما مدیران شرکت ما بر این اعتقاد بودند که تداوم حضور و نقش آفرینی مثبت و مطلوب در چنین شرایطی دارای فواید و اثرات سازنده بسیاری است.

ما بر این نکته اساسی تاکید میکردیم که شرکت ما قادر است با اثبات و ترویج اصول اخلاقی مرتبط با کسب و کار و ارائه یک الگوی سالم و اخلاق گرایانه برای فعالیت اقتصادی، در جهت ایجاد و تقویت یک جامعه عدالت محور و اقتصاد سالم حرکت کند.

علاوهبر این، ما معتقد بودیم به اینکه خالی کردن میدان در زمان بروز بحران یک رویه نادرست واشتباه است و اگر ما در آن سالهای پرهیاهوی آفریقای جنوبی، اقدام به ترک آنجا میکردیم، اشتباه بزرگی مرتکب میشدیم، چرا که در این صورت ما نمیدانستیم اگر شرایط مشابهی در کشورها یا مناطق دیگر جهان برای ما پیش میآمد، چه عکس العملی درقبال آن نشان میدادیم.

شرکت شل خیلی زود ثمره اتخاذ چنین رویهای را برداشت کرد، زمانی که رئیس جمهور ماندلا طرح بزرگ تولید برق از طریق پنلهای خورشیدی را در مناطق دورافتاده روستایی با افتخار افتتاح کرد، در مراسم باشکوهی که به همین منظور برگزار شد، از خدمات و تلاشهای ارزنده شرکت شل برای کمک به توسعه مناطق محروم کشور تشکر کرد. اوتاکید کرد که پایداری و اهتمام شرکت شل در شرایط پرچالش و دشوار دوران آپارتاید موجب شکوفایی زیرساختهای کشور شد که نتایج و دستاوردهای این اقدام شرکت شل، نصیب عموم مردم آفریقای جنوبی شد.

برچسب ها: اقتصاد شل
مشاهده نظرات