بازار داخلی پلیمرها

بازار داخلی محصولات پتروشیمی در هفته گذشته از روندی افزایشی ولی آرام برخوردار بود، هرچند که برخی از گریدها با التهاب قیمتی رو به رو شدند.

 این در حالی بود که اعلام کاهشی قیمتهای پایه نیز در ابتدای هفته نتوانست به کاهش قیمتها منجر شود، اما در پایان هفته گذشته شاهد تخلیه شدن بخش بزرگی از التهابات این بازار بودیم. پایین بودن نسبی حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در کنار عدم عرضه کافی بسیاری از پلیمرها، رشد قیمتها در بورس کالا با رقابت بین خریداران، پایین بودن موجودی انبارها در بازار داخلی، افزایش آرام حجم تولید در صنایع پایین دستی و افزایش تقاضای واقعی در بورس و بازار را میتوان از مهمترین ویژگیهای معاملات پلیمرها در روزهای اخیر دانست. با توجه به التهاب بازار در کنار بهبود واقعی حجم تولید در روزهای گرم سال، هم اکنون افزایش حجم عرضهها در بورس کالا از یک نیاز به یک ضرورت تبدیل شده که در صورت عدم توجه دقیق به این واقعیت میتواند التهاب روزهای گذشته، باز هم در بازار داخلی تکرار شود. از طرف دیگر در صورت افزایش حجم عرضهها در بورس کالا، گام بزرگی برای حمایت از تولید در صنایع پاییندستی برداشته خواهد شد.

نکته مهم روزهای اخیر را باید اهتمام بورس کالا برای مدیریت کدهای معاف از مالیات دانست که تاکنون تاثیر خود را در بازار گذاشته است؛ یعنی در روزهای اخیر واقعی شدن قیمتها را میتوان در بازار داخلی به وضوح مشاهده کرد. با توجه به این شرایط بازار داخلی مستعد بازگشت به شرایط طبیعی خود بوده هرچند تا زمانی که حجم عرضهها به قدر کافی در بورس و بازار تزریق نشود، نمیتوان به خروج از التهاب در این بازار امیدوار بود. با توجه به روند کاهشی قیمتها در بازارهای جهانی و ترس از ادامه تضعیف قیمتهای پایه در بورس کالا، ممکن است بتوان به رشد عرضهها در هفته پیش رو امیدوار بود، زیرا در نهایت احتمال کاهش قیمتهای پایه جدید میتواند جذابیت رشد عرضهها در هفته جاری را تقویت کند. این موارد باعث خواهد شد که حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در هفته جاری از اهمیت بیشتری برخوردار شده و سمت و سوی بازار را به دقت بالایی ترسیم کند.

مشاهده نظرات