بررسی لزوم ایجاد شاخص‌های فرابازاری سنجش عملکرد شرکت‌ها

حفاظ درون‌زا برای بازار سرمایه

از سال 2015 کارگروه توسعه پایدار فدراسیون بورس‌های جهانی (SWG) با طراحی شاخص مفهومی تحت عنوان «شاخص پایداری بازار سرمایه» به بررسی مولفه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی در بازارهای سرمایه کشورهای عضو با تاکید بر خلق ابزارهای مالی جدید، توسعه شاخص و روش‌های تحریک توسعه اقتصادی پرداخته است.

مشاهده نظرات