مذاکرات جدید اشتغالی ایران و آلمان/ پیشنهاد همکاری در ۴ بخش

مدیر کل امور بین الملل وزارت آموزش و تحقیقات آلمان با معاون وزیر کار کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

محمدامین سازگارنژاد با «فودکلر ریکه» مدیر کل امور بین الملل وزارت آموزش و تحقیقات آلمان دیدار و گفتگو کرد. معاون وزیر کار در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه ایران و آلمان در موضوع آموزشهای مهارتی و اجرای پروژههای مشترک در این زمینه با همکاری بانک جهانی بیان داشت: ما علاقهمند هستیم دوباره این همکاریهای مشترک در زمینه آموزش مهارتهای شغلی تقویت و ادامه یابد.

وی اظهار داشت: در روابط جدید علاقهمند هستیم که کشور آلمان در مورد استانداردهای شغلی، استانداردهای آموزشی، صلاحیت حرفهای و همچنین تربیت مربیان به ایران کمک کند. فودکلر ریکه همچنین در خصوص نحوه همکاریهای دو جانبه در زمینه آموزش مهارتهای شغلی پژوهش و تحقیقات مرتبط با آموزش مربیان و اقتصاد آموزش با هدف پیشرفت پایدار در آموزش مهارتهای شغلی مطالبی ارائه کرد.

بنا بر این گزارش، دو طرف در خصوص همکاریهای آموزشی بین دو کشور بحث و گفتگو و توافق کردند. در این جلسه مقرر شد در سال جاری با همکاری دو طرف و با حضور همه ذی نفعان بخش دولتی و غیردولتی ایران یک کارگاه آموزشی در زمینه آموزش مهارتهای شغلی برگزار و همکاریهای مشترک با پتانسیل بیشتری ادامه یابد و قبل از برگزاری کارگاهها مطالب و محتوی آن توسط دو طرف بررسی و تدوین شود.

مشاهده نظرات