امضاء تفاهم نامه همکاری بیمه‌ای بین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و نروژ

تفاهم نامه همکاری بیمه‌ای میان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کلوپ پی اند آی SKULD نروژ امضاء شد.

طبق این تفاهم نامه زمینههای همکاری میان دو شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کلوپ پی اند آی SKULD نروژ درخصوص انواع بیمههای دریایی، رسیدگی به شکایات مترتب با پوشش بیمههای دریایی، آموزش پرسنل و ارتقاء دانش و توانمندی کارشناسان ایرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و موارد مورد توافق به امضاء طرفین رسید.

شرکت بیمه Skuld که درسال 1897 تاسیس شد با ارائه خدمات بیمه دریایی در قالب دو زیر مجموعه اصلی به نامهای Skuld 1897 و کلوپ PI فعالیت دارد.

زیرمجموعههای دیگر این شرکت شامل Skuld Offshore و Skuld Hull است که خدمات بیمهای ماشین آلات و بدنه کشتی ها را فراهم میکند و با توجه به نوع پوشش شناورها، مسئول جبران خسارت بدنه و خدمات بیمهای خارج از دریا برای شرکتهای دریایی انجام میدهد.

دفتر اصلی این شرکت در اسلو بوده و هم اکنون از پوشش 250 نمایندگی در کشورهای مختلف برخوردار است.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات