نماینده سابق ایران در ایکائو تشریح کرد

مشکلات فاینانس خرید هواپیماهای نو

کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی با بیان اینکه انتظار می‌رفت افزایش چشم‌گیری در تقاضا و مسافر هوایی رخ دهد، به عدم افزایش مطلوب تقاضا در این صنعت اشاره و تأکید کرد باید مشکل شرکت‌ها در جذب فاینانس برای خرید هواپیمای نو دیده شود.

علیرضا منظری اظهار داشت: درباره مبحث حمل و نقل هوایی باید این موضوع را مد نظر داشت که طبیعی است که اقتصاد حمل و نقل از اقتصاد عمومی کشور تأثیرپذیر است.

وی با بیان اینکه تعداد مسافران حمل و نقل هوایی کاهش نیافته است، ادامه داد: البته تفاوتی بین این دو وجود دارد و آن این است که خدمات عمومی در حمل و نقل هوایی در اختیار مردم قرار میگیرد و مسافران در این حوزه به چند دسته گردشگر، تجار، مردم عادی از این قبیل تقسیم میشوند.

نماینده اسبق ایران در ایکائو (سازمان بینالمللی هوانوردی) بیان کرد: آمار تعداد مسافرانی که از حمل و نقل هوایی برای گردشگری استفاده میکنند، تقریباً ثابت است، چون عموماً گردشگری در ایران به صورت زیارتی است و همیشه موجود است و اقتصاد کلی تأثیری بر این موضوع ندارد و این بخش از مردم، امروز هم از هواپیما استفاده میکنند.

این کارشناس حمل و نقل هوایی گفت: همچنین در بخش تجاری نیز،تعداد مسافران حمل و نقل هوایی ثابت است و اگر کاهشی در بخش مسافری وجود دارد، در بخش مردمی است که برای کارهای تکراری و سیستمهای صنعتی جابهجا میشوند که عمده آنها هم به صنایع بزرگ برمیگردد.

منظری ادامه داد: در واقع کل آمار کل مسافرانی که در این سه گروه از خدمات حمل و نقل هوایی استفاده میکنند، کاهش چندانی نیافته است، بنابراین همیشه برای صنعت هوایی مشتری وجود داشته است و شرکتهای هواپیمایی که برای جابهجایی مسافر برنامهریزی کردهاند، در آمار مسافر آنها خللی وارد نشده است.

نماینده اسبق ایران در ایکائو بیان کرد: طبق آمار، رشد طبیعی مسافر بین 3 تا 7 درصد در بخش حمل و نقل هوایی را شاهد بودهایم که البته افزایش چشمگیری نیست، اما رشد مناسبی است.

وی بیان کرد: به هر حال رکود در این بخش از خدمات حمل و نقل هوایی، تأثیر چندانی نداشته است و کار خود را به صورت طبیعی انجام داده است، البته توقع داریم افزایش چشمگیر مسافر رخ بدهد که در این شرایط طبیعی است که رخ نداده است.

نقدینگی اولیه فاینانس در خرید هواپیما فراموش نشود/ ایرلاینها توانایی مالی ندارند

این کارشناس حمل و نقل هوایی درباره افزایش ناوگان هوایی کشور بیان کرد: طبیعی است که شرکتهای هواپیمایی غیر از ایرانایر که وضعیت خاصی از نظر دولتی بودن دارد، همه ایرلاینها به دنبال این هستند که در این فضا هواپیما وارد ناوگان کنند، اما تلاشها امروز نتیجه نمیدهد، چون معمولاً خرید هواپیما پروسهای زمانبر بین 6 ماه تا یک سال است.

منظری اظهار داشت: فعلاً شرکتهای هواپیمایی برای توسعه ناوگان خود در نیمه راه هستند و باید منتظر نهایی شدن قراردادها بود، تا هواپیماها وارد کشور شوند.

نماینده اسبق ایران در ایکائو اضافه کرد: البته در این عرصه، جذب فاینانس موضوع مهمی است، زیرا شرکتهای هواپیمایی فعلاً برای توسعه ناوگان هیچ نقدینگی و سرمایهگذاری ندارند و جدا از اینکه باید از تسهیلات فاینانس استفاده کنند، در پرداخت اولیه در فاینانس هم به نظر میرسد، با مشکلاتی مواجه باشند.

این کارشناس حمل و نقل هوایی ادامه داد: به هر حال شرکتهای هواپیمایی ما با مشکل پیشپرداخت در فاینانس مواجه هستند؛ اگر میخواهند از جایی فاینانس کنند، لازم است 10 تا 20 درصد پیشپرداخت داشته باشند، این در حالی است که شرکتهای هواپیمایی در ارائه پیشپرداخت با مشکل مواجه هستند.

منظری افزود: مشکل بعدی در فاینانس هواپیماها این خواهد بود که ایرلاینها باید توجیه مناسب اقتصادی در مدتزمان فاینانس بازپرداخت اقساط داشته باشند که در شرایط نرخهای فعلی به نظر میرسد، امکانپذیر نباشد.

نماینده اسبق ایران در ایکائو تأکید کرد: شرکتهای هواپیمایی با این نرخهای فعلی بلیت هواپیما، در پرداخت اقساط فاینانس هواپیمای نو با مشکل مواجه میشوند و بازگشت سرمایه برای هواپیماهای نو در فاینانس با این نرخهای بلیت، شاید امکانپذیر نباشد.

مشاهده نظرات