شاعری:

تعلل در پرداخت مطالبات کشاورزان به صلاح خودکفایی نیست

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تلاش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم، از دولت خواست مطالبات کشاورزان را هرچه زودتر پرداخت کند.

علیمحمد شاعری عنوان کرد: در سال زراعی جاری در مقایسه با سال گذشته حدود 35 تا 40 درصد افزایش تولید داشتهایم و میزان خرید گندم به مرز 11 میلیون تن نزدیک میشود درصورتی که سال گذشته تا همین زمان حدود 8 میلیون تن خریداری شده بود. پیشبینی ما از کل خرید گندم در سال جاری حدود 13 میلیون تن است که این میزان گندم نیاز مصرف داخل را تامین میکند. این گام بزرگی بود که توسط کشاورزان عزیر کشورمان در سال اقتصاد مقاومتی برداشته شد. امیدواریم این روند در سال آینده هم ادامه داشته باشد و هیچ گاه واردکننده گندم نباشیم.

او درباره شرایط پایداری و خودکفایی در محصول استراتژیک گندم نیز توضیح داد: زمانی خودکفایی پایدار است که ما با استفاده از فناوریهای نوین، آموزش کشاورزان، سیاستهای حمایتی مناسب دولت و به کارگیری اهرم اقتصادی بتوانیم تولید داخل را حمایت جدی کنیم. کشاورزان آمادگی کامل برای تولید و کشت این محصول استراتژیک را دارند منتهی دولت باید سیاستهای حمایتی و هدایتی خود را در قالب یک برنامه بلندمدت در بخش زراعت گندم به مرحله اجرا دربیاورد.

شاعری ادامه داد: گندم یک محصول استراتژیک است و ما باید به هر بهایی شده در تولید گندم خودکفا بمانیم. اگر دولت حمایتهای لازم را از گندمکاران انجام دهد، کشاوزان آمادگی دارند پایداری در تولید گندم را تضمین کنند لذا باید قیمت مناسب برای گندم پیشبینی شود، نهادههای مورد نیاز به موقع و با قیمت مناسب و با یارانه کافی در موعد مقرر تامین شود و در اختیار کشاورزان قرار گیرد، مراکز خرید گندم توسعه پیدا کند و مطالبات گندمکاران باید به موقع پرداخت شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: باید از واردات گندم جلوگیری شود و به هیچ عنوان اجازه ندهیم گندم وارد کشور شود و تولید داخل باید در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی حمایت جدی شود.

شاعری یادآور شد: ما در شرایط تحریم قرار داریم و برخی محدودیتها وجود دارد ولی کشاورزان با کار و تلاش و مدیریت درست در تولید، تحریم را دور زدند. البته وزارت جهاد کشاورزی هم حمایتهای خوبی را به عمل آورده که از آنها تشکر میکنیم. منتهی در پرداخت مطالبات کشاورزان سهلانگاری شده و جدیت لازم در کار نبوده است. امیدواریم دولت مطالبات کشاورزان را بیشتر معطل نکند و سنوات کشاورزان را پرداخت کند.

او اضافه کرد: مطالبات کشاورزان حدود 7500 میلیارد تومان است؛ فصل کشت بعدی هم کمکم فرا میرسد و کشاورزان نیاز به خرید نهادهها و تامین نقدینگی دارند ولی الان دستشان خالی است. این به صلاح کشاورزی و خودکفایی محصولات کشاورزی نیست. در زمینه چای، جو و چغندر قند هم به همین نحو است؛ ما در آن بخشها هم افزایش تولید چشمگیری در سال جاری داشتیم اما هنوز مطالباتشان باقی مانده است. از دولت انتظار میرود در سال اقدام و عمل مطالبات کشاورزان را به گونهای پرداخت کند که حلاوت این افزایش در کام کشاورزان باقی بماند.

شاعری درباره برنامهریزی دولت برای پرداخت مطاللات کشاورزان هم گفت: بانک کشاورزی متعهد شده حدود 3 هزار میلیارد تومان را تا حداکثر دو هفته دیگر پرداخت کند و دولت هم قول داده مابقی مطالبات را تا حداکثر یک ماه دیگر بپردازد؛ امیدواریم دولت بر سر قول خود بماند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات