سه روش تامین مالی در شهرهای جدید

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین تامین مالی در شهرهای جدید، از «تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان»، «مشارکت در ساخت» و «مدیریت دارایی‌ها» به‌عنوان سه روش نوین تامین مالی در این شهرها نام برد.

غلامرضا سلامی در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی همچنین نواقص فروش زمین برای تامین هزینه پروژههای عمرانی و سایر خدمات زیربنایی و روبنایی در این شهرها را تشریح کرد. وی با بیان اینکه تاکنون فروش اراضی و تامین منابع از این طریق یکی از راههای تامین سرمایه برای اجرای پروژههای عمرانی در شهرهای جدید به شمار میرفته است، گفت: مسالهای که در این بخش وجود دارد قیمت زمین است، از آنجا که ابتدای ساخت شهر، زمین قیمت چندانی ندارد و با ارزشی ناچیز فروش میرود پس تامین مالی شهرهای جدید از این روش با مشکلی جدی روبهرو میشود. وی افزود: از این رو سعی شد روشهای جدید جایگزین این شیوه شود تا به رفع مشکلات بپردازد. مدیریت دارایی یکی از این روشهای جدید بود که در سال گذشته مطرح و منجر به بسته شدن قراردادی با بانک مسکن شد. بر اساس این تفاهمنامه قرار شد زمین در اختیار بانک قرار بگیرد و این نهاد مالی پس از انجام ساخت و ساز و فروش واحدهای ساخته شده سهم خود را بردارد و بقیه را به شرکت عمران شهرهای جدید واگذار کند.

مشاور وزیر راه وشهرسازی طولانی بودن مدت زمان تامین پول و منابع از طریق این روش را یکی از نقصهای این روش دانست و افزود: درحقیقت مدت زمان صرف شده برای ساخت واحدها و صبر برای فروش آنها و سپس تبدیل شدنش به منابع مالی پروسهای بسیار زمانبر بود و نمیتوانست در رفع مشکلات فعلی بسیار تاثیرگذار باشد، به همین دلیل پیشنهاد شد تا بانک از محل فروشهای آتی، وامی به شرکتهای عمران شهرهای جدید پرداخت و به این ترتیب به رفع مشکلات کمک کند که از سال گذشته تاکنون هنوز چنین اقدامی به مرحله اجرا نرسیده ولی با توجه به گزارشهای ارائهشده در آستانه عملی شدن است.

سلامی با تاکید بر اینکه مطالعه دقیق و بررسی تمامی جوانب، یکی از الزامات بهکارگیری روشهای جدید تامین مالی در شهرهای جدید به شمار میرود، گفت: در مقررات باید منافع دو طرف قرارداد در نظر گرفته شده و تعهدات هریک به روشنی اعلام شود تا در نهایت از بروز هرگونه مشکلی جلوگیری شود. وی درخصوص شیوههای نوین تامین سرمایه در شهرهای جدید کشور و مشکلات موجود در این حوزه اعلام کرد: اصولا در تامین خدمات زیربنایی و روبنایی در شهرهای جدید سرمایههای قابلتوجهی نیاز است که درحال حاضر به دلیل کمبود اعتبارات، وزارت راه و شهرسازی باید به تنهایی این هزینهها را تقبل کند.وی افزود: این اتفاق نه تنها از سوی بانک بلکه به وسیله سایر سرمایهگذاران و پیمانکاران نیز به همین روش امکانپذیر است؛ به گونهای که سود سرمایه پیمانکار از سوی وزارت راه و شهرسازی یا همان شرکت عمران شهر جدید محاسبه شده و پس از فروش دارایی به وی پرداخت میشود و مبلغ باقیمانده به شرکت عمران تعلق میگیرد. سلامی مشارکت در ساخت را نیز از دیگر روشهای تامین مالی در شهرهای جدید خواند و گفت: در این روش زمین در اختیار سازنده قرار گرفته و پس از ساخت، درصدی از ملک به سازنده و درصد دیگر به صاحب زمین(شرکت عمران شهر جدید) تعلق میگیرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ایجاد صندوقهای زمین و ساختمان نیز یکی دیگر از روشهای تامین مالی به شمار میرود که براساس آن زمین از سوی شرکت عمران شهرهای جدید تامین و ساخت و ساز از سوی یک سازنده انجام میشود، سپس ارزش ریالی زمین (با توجه به تمام محاسبات آتی) به شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن ارائه میشود. از آنجاکه امتیاز صندوقهای زمین و ساختمان به شکل یونیت واگذار میشود در این مرحله به اندازه هزینه مورد نیاز برای ساخت و ساز به سرمایهگذار یونیت تعلق گرفته و مقدار دیگری از یونیتها در بازار سرمایه منتشر شده و از سوی مردم خریداری میشود. پس از چند سال و ساخته شدن ملک، ماحصل فروش بین دارندگان یونیت تقسیم میشود.وی گفت: با توجه به اینکه در روش مدیریت دارایی قیمت زمین صفر درنظر گرفته شده ولی بعد از ساخت ماحصل پول باقیمانده برای صاحب زمین خواهد بود، هیچ شائبهای مبنی بر اینکه قیمت زمین کمتر از ارزشش به کسی واگذار شده است، وجود نخواهد داشت.

مشاهده نظرات