عوامل تعیین‌کننده مقصد پول‌های خارجی معرفی شدند

19 جاذبه فرود سرمایه

بررسی‌های یک مرکز جهانی مشاوره سرمایه‌گذاری حکایت از آن دارد که مهم‌ترین عوامل موثر بر تصمیم‌ سرمایه‌گذاران در انتخاب کشور هدف برای سرمایه‌گذاری به 19 گروه تقسیم می‌شوند.

مشاهده نظرات