پایان صید بزرگ همسایگان در خواب زمستانی ایران

یک اقتصاددان با بیان اینکه باید ایران سریع‌تر اقدام به بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی میان ایران و کشورهای همسایه کند، ‌گفت: تا کنون نیز ایران در این زمینه عقب افتاده است.

وحید شقاقی، اقتصاددان درباره قرارداد های نفتی، که روز یکشنبه در مجلس به بحث گذاشته شد، اظهار کرد: اجرای سریع قراردادهای نفتی ازچند سو اهمیت زیادی دارد، یکی از آنها بهرهبرداری ازمیادین مشترک نفتی است. به نظر من تا کنون نیز ما سالهاست که فرصتها را از دست دادهایم. سرمایهگذاری نکردهایم در حالیکه کشورهای منطقه مانند قطر و غیره در این زمینه سرمایهگذاری هنگفتی کرده و از میادین مشترک نفتی بهرهبردای حداکثری کردهاند.

وی ادامه داد: تعلل ما در این زمینه موجب شده است که از آن منافع ملی خود دور بیافتیم و میادین مشترک ما توسط کشورهای همسایه مورد استفاده حداکثری قرار بگیرد و اکنون نیز به نظر من تاخیر ما منافع ملی را زیر سوال میبرد.

این اقتصاددان افزود: به نظر من اکنون باید دولت، مجلس و سایر دستگاهها به اجماع برسند که میادین مشترک چقدر برای اقتصاد ما مهم است و هرگونه تاخیر، چقدر ضرر و زیان به اقتصاد ما تحمیل میکند. از سوی دیگر اگر ظرفیت داخلی اجازه میداد میتوانستیم آنها را فقط با تکیه به نیروی داخلی به بهرهبرداری برسانیم طبیعتا ولی اکنون ادعای دولت این است که ظرفیت داخلی برای توسعه میادین کافی نیست در حالی که تاخیر ایجاد کردن در آن نیز ضرر و زیان زیادی برای کشور ایجاد میکند.

این اقتصاددان همچنین گفت: اکنون دولت این قراردادهای نفتی را تنظیم کرده است تا با همکاری  طرف خارجی بتواند استفاده حداکثری از این میادین ببرد. البته دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی، نمایندگان مجلس و غیره ایراداتی را مانند نحوه قراردادها، حق مالکیت، نحوه بهرهبرداری و... از قراردادها گرفتهاند و نمایندگان مجلس نیز نظرات خود را ارایه کردهاند ولی مهم این است که ما بتوانیم با احتساب صلاح ملی کار پیش ببریم چرا که هرگونه تاخیر در بهرهبرداری هزینه کلانی را به اقتصاد کشور وارد میکند و ما باید پاسخگوی آیندگانمان باشیم.

وی افزود: به نظر من ضمن نظارت بر شیوه قراردادها که حتما به نحوی تنظیم شوند که منافع ملی را به خطر نیندازند، باید سریعتر در این زمینه تصمیمگیری و اقدام شود که منافع ملی لحاظ شده و بهره برداری سریعتر از میادین صورت گیرد. البته طبق آخرین اطلاعاتی که من دارم وزیر نفت توانسته است نمایندگان مجلس را قانع کند که این قراردادها به نفع کشور است و میادین نفتی باید به سرعت مورد بهره برداری قرار گیرد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات