چگونه کارمندانی وفادار داشته باشیم؟

یکی از بزرگ‌ترین درگیری‌های ذهنی یک مدیر، از دست دادن کارمندان و تبعا از دست دادن مشتریان به واسطه ترک مجموعه از‌سوی کارمندان است. برای اینکه یک مدیر بتواند کارمندان خود را وفادار کند باید اصولی را در رفتار با آنها رعایت کند. در ابتدا تعریفی از کارمندان وفادار و ویژگی‌های آنان ارائه می‌دهیم و سپس نحوه برخورد با این کارمندان را بیان می‌کنیم.

شاید بتوان گفت یک کارمند وفادار خود را بخشی از مجموعه میبیند و همانند مالک و سهامدار مجموعه عمل میکند، ویژگی توصیفی این افراد عدم توجه آنها به خودشان است (حتی وقتی که لازم است به خود توجه کنند). آنها همانند چرخی هستند که هرگز صدا نمیدهند و بنابراین هرگز نیاز به روغن کاری ندارند. این گونه کارمندان مشارکت بیشتری در کارها داشته و ایدههای نوآورانه بیشتری ارائه میدهند، برای انجام کارهای مختلف داوطلب میشوند و افراد را برای استخدام در مجموعه ترغیب میکنند، نسبت به مجموعه تعصب دارند و از آن در مقابل دیگران دفاع میکنند.

در مقابل اینگونه کارمندان وفادار مدیر نیز باید وفاداری خود را به آنها نشان دهد و قدردان این نوع از کارمندان خود باشد. مدیر برای اینکه بتواند کارمندان وفادار داشته باشد یا وفاداری کارمندان خود را حفظ کند باید اصولی را رعایت کند که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- کارمندان خود را در کارها و بخشهایی قرار دهد که بیشترین تناسب را با تواناییهای آنها داشته باشد.

2- کارمندان برای کارهای خوبی که انجام میدهند مورد توجه و قدردانی قرار گیرند و حتی در مواردی که لازم باشد، میتوانند پاداش دریافت کنند البته این پاداش باید در راستای اهداف مجموعه باشد.

3- باید با کارمندان با احترام برخورد شود و به شخصیت انسانی آنها توجه کرد.

4- باید به ایدهها و خلاقیتها و پیشنهادهای کارکنان در مجموعه اهمیت داده شود.

5- با کارمندان به گونهای رفتار شود که احساس کنند بخش مهمی از مجموعه هستند و کاری مهم را برعهده دارند و خود را جدا از مجموعه احساس نکنند.

6- کارمندان باید در محیط کار اخلاق کاری را ببینند و با همکارانی کار کنند که آنها نیز اخلاق کاری را رعایت میکنند.

7- کارمندان باید در فضایی دوستانه کار کنند و امکان برقراری رابطه خوب با همکاران خود را داشته باشند.

8- کارمندان باید امکان پیشرفت و ترقی در شغل و سمت خود را داشته باشند تا با انگیزهای بیشتر بهکار بپردازند.

9- همواره زمینه آموزش و یادگیری مطالب جدید در ارتباط با کار برای کارمندان فراهم باشد.

10- مدیران سازمانها نباید با تحت فشار قرار دادن کارکنان آنان را وادار به دروغ گفتن کنند که این یکی از آفات هر سازمانی است.

11- مدیران سازمانها باید با شیوههای جدید بهرهمندی از منابع انسانی که در سالهای اخیر جزو سرمایههای سازمان محسوب می شود آشنا شوند.

در آخر باید گفته شود شاید برخی کارمندان وفادار در یک مجموعه در شمار بهترین کارمندان از نظر کارآیی و سودآوری نباشند و به اصطلاح کارمند ستاره نباشند ولی این کارمندان وفادار، عضو با ارزشی برای مجموعه محسوب میشوند که از دست دادن آنها معمولا گران تمام میشود و مشکلات بسیاری را به وجود میآورد زیرا اینها کسانی هستند که مجموعه را جزئی از خود میدانند و نظر مشتریان را نسبت به مجموعه همواره مثبت نگه میدارند و مدیر باید با هدایت درست و مناسب و آموزشهای لازم (در صورت نیاز) آنها را به کارمندان ستاره و برجسته تبدیل کند.

مشاهده نظرات