ظرفیت‌سازی محصولات صنعتی در سه دوره زمانی منتشر شد

تصویر صنعت از 15 محصول استراتژیک

وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش جامع عملکرد این وزارتخانه در سه سال گذشته را با بررسی وضعیت 15 صنعت استراتژیک و مهم منتشر کرد.

مشاهده نظرات

بازار سنگ آهن در سرازیری

فلزات و معادن

واگذاری تنظیم بازار چای به بخش خصوصی

غذایی و کشاورزی