خودکفایی گندم ناشی از بالا بردن بهره‌وری و مدیریت است

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خودکفایی در تولید محصول گندم را ناشی از بالا بردن بهره‌وری و مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی ارزیابی کرد.

علی اکبری عنوان کرد: هرچند باید برای زحمات کسانی که تلاش کردند احترام قائل شد اما بخش عمدهای از این مساله ناشی از مسائل بهرهوری و مدیریت است.

او ادامه داد: از نظر آب و هوایی و اقلیم در سالهای قبل هم شرایط مشابهی داشتیم اما خوشبختانه مجموعه وزرات جهاد کشاورزی کار کردند و علیرغم همه ایراداتی که میگویند آب در بخش کشاورزی زیاد مصرف میشود و هدررفت آن زیاد است، به این دستآورد نائل آمدند.

 این عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: این دست آورد، دستآوردی است که قابل احترام و قابل ارزش است و باید آن را یک ارزش تلقی کنیم. مطمئنا وزارتخانه هم به دنبال این است که بتواند این وضعیت را در سالهای آینده هم حفظ کند.

اکبری متذکر شد: ما باید بیش از این که برای دولت و دستگاه مربوطه مزاحمت ایجاد کنیم، کمک کنیم تا راهبردی را که دارند پیگیری کنند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات