سهم تولید داخلی در تجهیزات نفتی

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: با تلاش‌های صورت گرفته اکنون 41درصد تجهیزات صنعت نفت خوزستان در استان تولید می‌شود.

بیژن عالیپور در مراسم رونمایی از مته حفاری دندانهای افزود: از چنین تلاشهای هدفمند در سال اقتصاد مقاومتی احساس غرور میکنیم و امیدواریم در ساخت سیستمهای نمکزدایی نیز گامهای خوبی برداریم. وی با بیان اینکه در دوران سخت تحریم قدمهای خوبی برای ساخت تجهیزات صنعت نفت برداشته شد، افزود: اکنون 80درصد تجهیزات نفت در داخل کشور و توسط سازندگان توانمند داخلی و منطبق با فناوری روز دنیا ساخته میشود.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ادامه این مراسم در آمفیتئاتر جهاد دانشگاهی خوزستان اظهار امیدواری کرد: 20درصد باقیمانده تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت کشور در آینده نزدیک در داخل ساخته شود و این صنعت با کمک صنعتگران بومی داخل به معنای کامل به خودکفایی برسد.عالیپور با اشاره به اینکه در اوایل جنگ تحمیلی حتی فنسهای اطراف چاههای نفتی نیز از خارج وارد میشد، افزود: اکنون تاسیسات سرچاهی و جریانی از سوی شرکتهای توانمند داخلی ساخته میشود.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب آمادگی این شرکت را در حمایت از سازندگان و پژوهشگران صنعت نفت اعلام کرد.

تولید 874 مته حفاری

مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران نیز از قرارداد این شرکت با جهاد دانشگاهی خوزستان برای ساخت 874 مته دندانهای در پنج سایز به مبلغ 44 میلیارد تومان خبر داد و گفت: با نقشهراهی که جهاد دانشگاهی تعریف کرده است، در سه سال تعداد متهها به 874 عدد خواهد رسید.رامین قلمبر دزفولی اظهار کرد: وزیر نفت که در سال 93 این طرح را مشخص کرد، این اقدام را بهمنظور تجاریسازی طرحهای پژوهشی انجام داد و ابلاغیهای صادر کرد که اصل مطلب آن، این بود که ما صرف مهندسی معکوس یا صرف ساخت را نمیخواهیم بلکه کالایی میخواهیم که دانش فنی آن، از سوی برند معتبر خارجی در ایران بومیسازی یا از سوی شرکتهای توانمند داخلی تولید شود.وی افزود: طرحی که امروز از آن صحبت میشود، از طرحهایی است که دانش فنی آن از سوی جهاد دانشگاهی خوزستان طراحی و بومیسازی شده است. از بین هفت طرحی که تاکنون به مرحله قرارداد رسیدهاند، سه مورد آن در خوزستان بودهاست که طرحهای مته حفاری دندانهای با جهاد دانشگاهی و پمپهای سرچاهی SRP با دانشگاه شهید چمران اهواز هستند.مدیر پشتیبانی، ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در خوزستان تولیدکننده بسیار زیاد است، اما این تولیدکنندگان در تولید سطح پایین ماندهاند و وارد فاز مهندسی نشدهاند که بتوانند برند درست کنند. از شرکتهایی که توانستهاند تیم مهندسی قوی داشته باشند، شرکت بهسازان جنوب است که باید سرلوحه تمام سازندگان در خوزستان قرار گیرد.

قلمبر دزفولی اظهار کرد: برای اجرای طرحهای دهگانه باید اول تجمیع تقاضا انجام شود تا برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، انگیزه ایجاد شود. این تجمیع تقاضا در اختیار وزارت نبود، بلکه در دست شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت بود و اگر شرکت ملی مناطق نفتخیز در سال 93 این کار را انجام نمیداد، اکنون هیچکدام از این طرحها به سرانجام نمیرسید؛ چراکه حجم کار در مناطق نفتخیز زیاد بود و این شرکت همواره در ساخت و داخلی کردن اقلام پیشرو بوده است.وی گفت: اکنون با دستور صریح مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 2 ماه دستور تجمیع تقاضا داده شد و یک قرارداد پژوهشی با جهاد دانشگاهی در 2 اندازه 17 و یک دوم و هشت و یک دوم به سرانجام رسید که باید تجاریسازی و تبدیل به یک برند شود. از جهاد دانشگاهی خواهشمندم که در خصوص اخذ گواهینامههای بینالمللی اقدام کند.

مدیر پشتیبانی، ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تحریمها گفت: اکنون شرکتهایی هستند که اعتبار جهانی دارند و میتوانند گواهی مطابقت فرآیند تولید را ارائه دهند. در طرحهای دهگانه، نباید خرید محض کنیم بلکه باید توانمندی شرکتها را ارزیابی و دورنمای آن را ترسیم کنیم.قلمبر دزفولی افزود: قرارداد ما ساخت 874 مته دندانهای در پنج سایز به مبلغ 44 میلیارد تومان است که با قرارداد پژوهشی که بهطور مستقیم با مناطق نفتخیز بسته شد، امتیازی برای جهاد دانشگاهی فراهم شده است تا آن را تجاریسازی کند و با گرفتن گواهینامههای بینالمللی به بحث صادرات هم وارد شود.وی ادامه داد: این قرارداد در سه سبد تعریف شده که سبد اول، مته 17 و یک دوم اینچ است که امروز رونمایی شد و در هفته آینده تولید انبوه آن آغاز میشود.

سبد دوم متههای هشت و یک دوم و هشت و سه هشتم اینچ است که تدوین دانش فنی طراحی آن آغاز شده و تا اواخر تیر طراحی نهایی آن انجام خواهد شد و امیدواریم در آبان بتوانیم آن را به تست نهایی برسانیم. سبد سوم نیز متههای 12 و یک چهارم و 6 و یک هشتم هستند که تولید دانش فنی طراحی آن از آبان آغاز خواهد شد. با نقشهراهی که جهاد دانشگاهی تعریف کرده است، ظرف سه سال تعداد متهها به 874 عدد خواهد رسید.مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تمام تقاضای مته از سوی شرکت مناطق نفتخیز است، گفت: تقاضای حدود 1500 مته را تجمیع کردیم که تمام آنها از سوی شرکت مناطق نفتخیز درخواست شده است؛ طرحهای دهگانه نیز برخی چند بخشی هستند، همچون طرح لولهها که شامل سه بخش است و بخش اول آن قرارداد CRA به ارزش 556 میلیون یورو هفته گذشته منعقد شد و میتوان گفت بزرگترین قرارداد خرید تجهیزات در دنیا است.

قلمبر دزفولی افزود: توانستیم بهترین شرکتهای تولیدکننده لولههای CRA در دنیا را با سازندههای داخلی مرتبط کنیم و اکنون از 600 کیلومتر توافق این قرارداد، قرار است که 100 کیلومتر آخر بهطور کامل از ساخت داخلی استفاده شود. این از برکات برجام است که اکنون با شرکتهای معتبر اروپایی تعامل یافتهایم. بهمنظور انعقاد برجام توانستیم ضمانتنامه بانکی از بانکهای اسپانیایی دریافت کنیم و اکنون یک شرکت 60 میلیون یورویی در ایران سرمایهگذاری میکند که این جز در سایه برجام امکانپذیر نبود. وی با بیان اینکه ارزیابیها در طرحهای دهگانه از سوی کارگروههای خاصی انجام میشود، خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی خوزستان حداقل توسط یک تیم 12 نفره ارزیابی شده است.

حسن محمدیمجد، مدیر طرح نیز با بیان اینکه ساخت مته از طرحهای بسیار مهم جهاددانشگاهی است که با همکاری مناطق نفتخیز آغاز شد، اظهار کرد: مسوولان در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با نگاه ویژه و حسابشده به صنعت نفت توانستند از نیازهای اساسی این صنعت، یک طرح که حاصل اعتماد به دانشگاه است، به جهاددانشگاهی واگذار کنند. وی افزود: تکنولوژیهای پیچیدهای در این طرح وجود دارد؛ هندسه پیچیده این مته به نحوی است که گاه مجبور میشدیم 50 صفحه فضایی را لحاظ کنیم تا عملکرد مناسبی داشته باشیم؛ جهادگران با توجه به رسالت جهاد علمی و علم جهادی خود توانستند پژوهشهای خوبی در این زمینه انجام دهند.مدیر پروژه طراحی و ساخت مته حفاری دندانهای با بیان اینکه گاهی کار به جایی میرسید که ادامه آن باید متوقف میشد، گفت: دست به دامن تجربیات همکاران خود در صنعت نفت بودیم و اگر این انتقال تجربیات از بدنه نفت نبود، به هیچوجه این طرح به سرانجام نمیرسید.

توانستیم این دانش پیچیده را بومیسازی کنیم و اکنون میتوانیم ادعا کنیم که دانش فنی صنعتی ساخت متههای دندانهای را با توجه به شرایط کشور میتوانیم داشته باشیم.محمدیمجد ادامه داد: همه این حرکتها به لطف پیوند مبارک صنعت و دانشگاه محقق شد و اگر این دو بال وجود نداشتند، شاهد این موفقیتها نبودیم. وی با بیان اینکه این مته قبل از اینکه یک مته جهادی باشد، محصول مشترک جهاد دانشگاهی و صنعت نفت است، گفت: اگر حمایت وزارت نفت نبود، بعد از تست میدانی اول، کار با شکست مواجه میشد، اما حمایت آنها بعد از این تست بسیار بیشتر شد و موجب شد تا در نمونههای دوم و سوم شاهد بهینهسازیهای قابلتوجهی باشیم.

مشاهده نظرات