عمده وام و سپرده‌های بانکی کجاست؟

بررسی عملکرد مبادلات بانکی از تمرکز تا بیش از ۶۰ سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی مربوط به استان تهران خبر می‌دهد؛ روالی نسبتا معمول که با توجه به شرایط خاص پایتخت چندان دور از ذهن نیست.

در حالی عمده حجم نقدینگی کشور را سپردههای بانکی تشکیل میدهد که آخرین آمار و ارقام مشارکت مردم و بانکها از این حکایت دارد که تا پایان فروردین ماه امسال مانده سپردههای بانکی به بیش از ۱۲۸۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۰/۴ درصد رشد دارد. سپرده گذاری مردم در بانکها در ماه اول سال جاری نسبت به یک ماه قبل از آن یعنی اسفند ۱۳۹۵ نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

در بین استانهای کشور بالاترین میزان سپردهها به استان تهران تعلق دارد که بیش از ۷۵۹ هزار میلیارد تومان از حجم ۱۲۸۳ هزار میلیاردی مانده سپردهها و به عبارتی ۶۰ درصد آن را در بر میگیرد. در مقابل این استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد که تنها ۲۷۰۰ میلیارد تومان از سپردههای بانکی مربوط به این استان است.

اما در پرداخت تسهیلات نیز شبکه بانکی به گونهای عمل کرده که در پایان فروردین ماه امسال، مانده تسهیلات به حدود ۹۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۳/۸ درصد معدل ۱۸۹ هزار میلیارد تومان رشد دارد. مانده تسهیلات بانکی در یک ماه اول امسال در قیاس با پایان سال قبل تا ۰/۱ درصد رشد دارد.

بازهم به مانند سپردهها، عمده پرداختی تسهیلات در تهران بوده است به گونهای که بیش از ۶۰۴ هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات که تا ۶۰ درصد کل را در بر میگیرد به این استان تعلق دارد. در عین حال که استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۵۰۰ میلیارد تومان کمترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده است.

میلیارد تومان از حجم ۱۲۸۳ هزار میلیاردی مانده سپردهها و به عبارتی ۶۰ درصد آن را در بر میگیرد. در مقابل این استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد که تنها ۲۷۰۰ میلیارد تومان از سپردههای بانکی مربوط به این استان است.اما در پرداخت تسهیلات نیز شبکه بانکی به گونهای عمل کرده که در پایان فروردین ماه امسال، مانده تسهیلات به حدود ۹۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۳/۸ درصد معدل ۱۸۹ هزار میلیارد تومان رشد دارد. مانده تسهیلات بانکی در یک ماه اول امسال در قیاس با پایان سال قبل تا ۰/۱ درصد رشد دارد.

بازهم به مانند سپردهها، عمده پرداختی تسهیلات در تهران بوده است به گونهای که بیش از ۶۰۴ هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات که تا ۶۰ درصد کل را در بر میگیرد به این استان تعلق دارد. در عین حال که استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۵۰۰ میلیارد تومان کمترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده است.

از سوی دیگر نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۵/۷ درصد است که نسبت به پایان فروردین سال قبل ۳/۱ درصد  و در قیاس با اسفند ۱۳۹۵ تا یک درصد افزایش دارد. این نسبت در تهران حدود ۸۸ درصد و در کهگیلویه و بویراحمد تا ۱۴۵/۴ درصد است.

به هرحال استقرار دفاتر بسیاری از شرکتها و موسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران و انجام عمده فعالیتهای بانکی آنها ازطریق شعب بانکها و موسسات اعتباری استان تهران موجب تمرکز عمده سپردهها و تسهیلات بانکی در این استان شده است.

این در شرایطی است که تمرکز منابع بانکی و نحوه توزیع آن در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری به یکی از مباحث پرحاشیه مطرح شده از سوی کاندیداها تبدیل شد. جایی که عنوان میشد تا عمده منابع بانکی و تا بیش از ۹۰ درصد آن در اختیار چهار درصد قرار دارد. موضوعی که گرچه اثبات نشد اما سیاستگذار پولی از تهیه لیستی  از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی سخن گفت که نشان میداد تا ۴۰ درصد تسهیلات را حدود ۲۰۰ شخص حقوقی دریافت کردهاند. به طوری که ۲۰۰ شخص حقوقی حائز دریافت بیشترین میزان تسهیلات، عموما زیرمجموعه کارگاههای بزرگ صنعتی بوده که سهم قابل توجهی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص میدهند و به تبع آن از منابع بانکی بیشتری برخوردارند.

این در حالی است که ۵۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۲۴/۴ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص دادهاند. همچنین ۳۱/۵ درصد از تسهیلات پرداختی متعلق به ۱۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی است. از سوی دیگر ۲۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۴۰/۳ درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص دادهاند.

در بین گروههای دریافت کننده بالاترین تسهیلات که بانک مرکزی آنها را اعلام کرد اسامی برخی گروههای تولیدی همچون  فولادی، نفتی و صنایع خودروسازی و بنگاههایی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد زرند، ایرانخودرو، سایپا، پارسخودرو، گروه مپنا، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، نفت بهران، توسعه نفت و گاز صبای کنگان دیده میشد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات