گام دوم پایش محیط کسب‌وکار کشور

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران دومین دوره طرح پایش شاخص‌‌های ملی محیط کسب وکار کشور در بهار 1396، برای آمارگیری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را آغاز کرد.

این طرح که با مشارکت اتاقهای تعاون و اصناف ایران اجرا میشود، از روز گذشته، 17 خرداد آغاز شده و به مدت 20 روز در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

محمدرضا دوستمحمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران هدف کلی از اجرای این طرح را «شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران و تغییرات آن بهصورت فصلی و سالانه» عنوان کرد.

دوستمحمدی گفت: «مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران، جامعه هدف این طرح را تشکیل میدهند. اجرای این طرح به روش نمونهگیری تصادفی است و طی آن نزدیک به 4 هزار فعال اقتصادی با مراجعه به پورتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران با اعلام نظر خود در مورد وضعیت محیط کسب و کار کشور در فصل گذشته(زمستان 1395) از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی مربوط، در این طرح آمارگیری ملی مشارکت میکنند».

وی افزود: «در این طرح اطلاعات گستردهای در زمینه 28 مانع اصلی در محیط کسب وکار کشور جمعآوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

مشاهده نظرات