شرکت‌های بیمه طرح دادند؛

بررسی طرح بیمه یک‌ماهه خودروهای صفرکیلومتر

طرح بیمه‌نامه یک‌ماهه خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره‌گذاری در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گرفت.

به نقل از سندیکای بیمهگران، در جلسه اخیر کمیسیون راهبردی سندیکا نحوه صدور بیمهنامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر توسط شرکت بیمه ایران و نحوه تعامل این شرکت بعنوان راهبر با سایر شرکتهای بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین مقرر گردید طرحی بعنوان مکمل طرح فوق تدوین و به شورای عمومی سندیکا پیشنهاد گردد. بنا به این طرح کلیه خودروهای صفرکیلومتر به محض شمارهگذاری برای مدت یکماه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار میگیرند. این اقدام باعث میشود خریداران خودرو فرصت داشته باشند به شرکتهای بیمه مورد نظر مراجعه و بیمهنامه شخص ثالث یکساله خریداری نمایند.

گفتنی است ساماندهی نحوه بیمه خودروهای صفرکیلومتر طی سه ماه گذشته با همکاری سندیکای بیمهگران ایران و بیمه مرکزی در دستور کار قرار دارد.

مشاهده نظرات