تفکیک وزارت صنعت ضروری است/ برخی بازرگانی را مولد نمی‌دانند

وزیر بازرگانی دولت سازندگی گفت: تفکیک بازرگانی از صنعت تصمیم درستی بوده و از الزامات رشد اقتصادی و پیشرفت کشور است.

یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی درباره تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: این تفکیک از تصمیمات درست در حوزه بازرگانی بوده و برای رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای کشور الزامی است.

وی تاکید کرد: تفکیک سه وزارتخانه نه تنها لازم بلکه ضروری هم هست.

آل اسحاق با اشاره به اینکه مسئله بازرگانی در تمام حوزهها در اقتصاد تاثیرگذار است بیان کرد: بازرگانی کشور در رابطه با تولید جایگاه جدی دارد. این بخش از اقتصاد در رابطه با مسائل منطقهای و بین المللی نقش بسیار پررنگی داشته و در معیشت مردم نیز موثر است. از سوی دیگر بازرگانی موضوعی است که در ارتباط با نظام توزیع و نظام مدیریت واردات و صادرات و همچنین تعادل نظام اقتصادی کشور بسیار مهم است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی جایگاه بازرگانی خارجی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی ارزآوری و حلقه پایانی تولید افول کرد. در حالی که این بخش نه تنها میتوانست روابط اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و بازارهای از دست رفته را بازگرداند بلکه تضمینی برای روابط سیاسی نیز بود.

این فعال اقتصادی با اشاره به جایگاه بازرگانی در امر تولید گفت: آنچه بخش تولید طی این سالها با آن مواجه بود، کاهش روابط تجاری و در نتیجه انبار شدن محصولات بود. خلا این وزارتخانه در بازارهای مختلف کشور کاملا مشهود است و چون وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته در زمینه تجارت و بازرگانی نقش خود را درست ایفا کند دولت مجبور شده است تا در تمام جزییات بازاریابی و فروش و قیمتگذاری و صادرات و ورادات دخالت کند.

وی تاکید کرد: نگاه اشتباه مسئولان فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی باعث سیاستگذاریهای غیراصولی و نادرست شده و در نهایت صنعت و تجارت خارجی ایران را با چالشهای جدی مواجه کرده است چون این افراد اعتقادی به مولد بودن بخش بازرگانی ندارند و به همین دلیل آن را از اولویتهایشان خارج کردهاند.

آل اسحاق اظهار کرد: مبحث بازرگانی در تمام زنجیره تولید نقش اصلی را ایفا میکند و تضعیف این مبحث از سفارش و تهیه مواد اولیه تا ثبت سفارش و بازاریابی برای فروش محصول نهایی و حمل و نقل و بیمه و ... مشکلات عدیدهای ایجاد کرده است.

وی در ادامه گفت: نظام واردات کالاهای اساسی و ذخیرهسازی آنها و تنظیم بازار به عهده بازرگانی است. در اهمیت این بخش از اقتصاد همین بس که بیشترین تمرکز برای تحریم ایران قفل کردن مسیرهای بازرگانی ایران بود. همبرای خرید کالاهای موردنیاز و هم برای فروش محصولات تولیدی کشور اولین اقدام بستن مسیرهای تجاری ما بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی کار بازرگانی را کار مولد به حساب نمیآوردند. تنها صفت تبدیل مواد به محصول را مولد صنعت میدانند در حالی که بدون بازرگانی در اغلب قسمتهای تولید بدون مواد اولیه خواهد ماند.

مشاهده نظرات