طرح مطالعاتی 3 شرکت توتال، اینپکس و پتروناس برای توسعه میدان آزادگان

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن از ارائه طرح مطالعاتی شرکت‌های توتال فرانسه، اینپکس ژاپن و پتروناس مالزی برای توسعه میدان نفتی آزادگان خبر داد.

به نقل از روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه نفت، سید نورالدین شهنازیزاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت متن از ارائه طرح مطالعاتی شرکتهای توتال فرانسه، اینپکس ژاپن و پتروناس مالزی برای توسعه میدان نفتی آزادگان خبر داد.

شهنازی زاده با بیان اینکه برای توسعه میدان آزادگان با 8 شرکت قرارداد محرمانگی امضا شده است، گفت: برخی از این شرکتها گزارش مطالعات خود را ارائه کردهاند، برخی دیگر هم در حال تکمیل فرآیند مطالعه هستند و به تدریج با برگزاری جلسههایی در سطوح کارشناسی شرکت متن، این گزارشات در حال ارائه است.

وی افزود: شرکت های «اینپکس ژاپن»، «شل» ، «توتال» ، «پتروناس مالزی»، «انی» و همچنین «سیانپیسی» چین از جمله شرکتهایی هستند که تمایل به حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان را دارند.

شهنازی زاده با تأکید بر تدوین برنامه راهبردی توسعه میدان آزادگان جنوبی در فاز 2 بیان داشت: در فاز نخست توسعه این میدان برای دستیابی به رقم تولید روزانه 320هزار بشکه نفت برنامه ریزی شده است، در فاز 2 نیز این رقم بر مبنای نتایج استخراج شده از فاز نخست خواهد بود.

مشاهده نظرات