ابهام در قیمت‌گذاری پژو جدید

ورود اولین خودرو پسابرجامی به بازار کشور در حالی از چندی دیگر آغاز خواهد شد که نحوه قیمت‌گذاری این محصول، به یک پرسش مبهم تبدیل شده است.

به گفته مسوولان ایرانخودرو، پژو 2008 تا چندی دیگر با قیمت 98 میلیون و 900 هزار تومان پیش فروش خواهد شد و این در شرایطی است که شورای رقابت هنوز واکنشی به این قیمت نشان نداده است.ازآنجاکه در حال حاضر شورای رقابت مسوول قیمتگذاری خودروهای داخلی بهشمار میرود، خیلیها معتقد هستند قیمت محصولات جدیدی که قرار است در قالب قراردادهای خارجی خودروسازان، در کشور به تولید برسند نیز باید از سوی این شورا تعیین شود.

با این حال، برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر عنوان کردهاند که قیمتگذاری خودروهای جدید خارجی از جمله پژو 2008، آزاد بوده و در اختیار شورای رقابت قرار ندارد.

این در شرایطی است که همین چندی پیش نیز احمد توکلی رئیس هیاتمدیره سازمان مردم نهاد (دیده بان شفافیت و عدالت)، خارج بودن خودروهای پسابرجامی را از شمول قیمتگذاری شورای رقابت، نوعی قانون شکنی دانسته است.در این اوضاع و احوال، موضوعی که بر ابهام قیمتگذاری پژو 2008 میافزاید، عدم موضع گیری شفاف شورای رقابت در این ماجراست، چه آنکه این شورا هنوز واکنشی به تعیین قیمت خودرو موردنظر توسط ایرانخودرو، نشان نداده است.

هرچند برخی معتقدند دلیل عدم واکنش شورای رقابت، مصوبهاش مبنیبر آزادسازی قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان است، با این حال احتمال ورود شورا به قیمتگذاری پژو 2008 نیز منتفی نیست. در واقع ازآنجاکه حساسیتها روی قیمت حدودا 99 میلیون تومانی پژو 2008 بالا رفته است، این احتمال وجود دارد که شورای رقابت به ماجرا ورود کرده و ضمن رصد مستندات ایرانخودرو برای قیمتگذاری این محصول، قیمتی جدید را برای آن انتخاب کند.

مشاهده نظرات