بازارسازی احتمالی در بازار پلیمرها

کاهش حجم معامله پلیمرها در هفته نیمه تعطیل پیشین را می‌توان مهم‌ترین خبر این روزهای بازار پتروشیمی‌ها به شمار آورد، اگرچه حجم معامله ترکیبات شیمیایی افزایش یافت.

به نظر میرسد بازار با کاهش محسوس حجم عرضههای جذاب در مسیر بازارسازیهایی جدید گام برداشته، ولی چندان هم عمیق و تاثیرگذار نخواهد بود، زیرا تقاضای قدرتمندی در ماه رمضان دیده نمیشود.کاهش عرضههای جذاب پلیمری در بورس کالا در هفته گذشته موجب شد تا بخش بزرگی از عرضههای بالفعل از بازار حذف شود، یعنی عرضهها آن قدر اهمیت نداشتند که به خاطر آنها تقاضای چندانی به ثبت برسد. رخدادی که شاید در هفتهها و ماههای اخیر بیسابقه بود، اگرچه تعطیلی هفته گذشته نیز شاید به کاهش حجم عرضهها کمک کرد.

جولان کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده، نگرانی از ادامه این شرایط یعنی ضعف عرضههای جذاب، بیرمقی بازار آزاد و کمرونقی تولید در صنایع پایین دستی در ماه رمضان موجب شد تا روزهای سختی در بازار پلیمرها تجربه شود اگرچه به احتمال قوی این شرایط تغییر خواهد کرد. برای اولین بار در سال جاری بازار پلیمرها با شکستن کف معاملاتی ٤٠ هزار تن، به سمت رکودی جدید حرکت کرده، ولی به احتمال قوی این وضعیت در هفته جاری جبران خواهد شد.

ممکن است این اقدام یعنی عقبنشینی عرضههای جذاب، تاکتیکی مهم بهشمار آید تا باز هم بازار آزاد را به سمت خرید تحریک کرده و حتی بتواند به رشد مقطعی قیمتها منجر شود.این در حالی است که این قبیل رفت و برگشت عرضهها تنها به التهاب در بازار منتهی شده و در میانمدت تا دراز مدت، حجم تقاضای موثر را با حذف بخشی از فعالان صنفی و صنعتی محدود خواهد ساخت. به عبارت سادهتر بازارسازیها در نهایت تاثیری بر سرنوشت بازار از لحاظ حجم تقاضای کل نداشته و ندارد.در بازار آزاد پلیمرها نیز شاهد بودیم که حضور در ماه رمضان و همچنین تعطیلی ابتدای هفته گذشته موجب شد تا حجم معاملات کاهش یابد و محدودیتهای دادوستد نیز در نهایت به عقب نشینی خریداران، برتری عرضه بر تقاضا و کاهش قیمتها منجر شد، اگرچه افت قیمتهای جهانی هم به این روند کاهشی دامن زد.به نظر میرسد محدودیتهای تقاضا در بازارهای جهانی همگام با کاهش بهای نفت خام موجب شده تا شرکتهای مختلف راهی جز کاهش قیمت و تلاش برای افزایش حجم فروش نداشته باشند.

در هفته گذشته شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در این خصوص عنوان کرده بود: ما در حال حاضر برای اینکه محصولات انباشته نشوند مجبوریم که قیمتها (صادراتی) را کاهش دهیم.از طرفی هم کاهش قیمت تا حدی باعث میشود تعرفههای آنتی دامپینگ روی محصولات ما وضع شود و نتوانیم با رقبای خارجی رقابت کنیم، بنابراین تشکیل بازرگانی یکپارچه پتروشیمی یک ضرورت است تا بتوانیم قدرت چانهزنی و مذاکره داشته باشیم و این قضیه مستلزم این است که بازیگران دور هم بنشینند و با هم تصمیم بگیرند.

برخی از مهمترین رخدادها در بازار محصولات پتروشیمی در هفتهای که گذشت:

-کاهش 3/66 درصدی حجم عرضه پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم ٧٩ هزار و ٤٦٤ تن که هنوز هم رقم بالایی محسوب میشود.

- کاهش عرضه پلی اتیلنهای سبک فیلم، PVC و پلی پروپیلنهای نساجی در کنار رشد عرضه پلی اتیلنهای سبک فیلم.

- افت 34/36 درصدی حجم تقاضای پلیمرها که نشان میدهد عرضههای جذاب و مهم با کاهش محسوسی رو به رو شدهاند.

-ثبت ٧٩ هزار و ١١١ تن تقاضا که کمترین حد از دومین هفته فروردین ماه تاکنون محسوب میشود.

- کاهش ٢٣.٧٤ درصدی حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته در بورس کالای ایران و ثبت رقم ٣٨ هزار و 44/ 878 تن که کمترین حد در ٩ هفته اخیر محسوب میشود که کف روانی و فنی رکود و رونق (٤٠ هزار تن) را شکسته و نگرانی مقطعی از کاهش حجم معاملات را پدید آورده است.

- ثبت 99/56 درصدی تقاضا به نسبت عرضهها که نشاندهنده عقبنشینی محسوس تقاضا و پایین بودن عرضههای جذاب بوده و همچنین کمترین حد در ٩ هفته اخیر (از هفته منتهی به ١٧ فروردین ماه) است. حجم تقاضا از عرضهها در هفته گذشته کمتر بوده است.

-خودنمایی محسوس کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده در بورس کالا و احتمال مداخله نهادهای نظارتی و بدنه مدیریت بورس کالا.

-تجمیع تقاضا برای خرید گریدهای جذاب و محدود موجود در هفته گذشته و ورود پلیاتیلن سبک فیلم ٠٠٧٥ به جمع عرضههای جذاب بهدلیل کاهش عرضه پلیاتیلنهای سبک فیلم.

-انتظار برای افزایش حجم عرضههای جذاب در هفته پیش رو و امیدواری به بهبود حجم معاملات.

-عقبنشینی نسبی قیمتها در بازار آزاد در هفته گذشته.

- آتشسوزی در واحد اولفین پتروشیمی امیرکبیر در هفته گذشته که مهار شده و به کسی آسیبی نرسید.

-راهاندازی واحد کامپاند پتروشیمی مارون با ظرفیت ٦٠ هزار تن.

-افزایش 5/08 درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم ٣٤ هزار و 9/ 187 تن که بیشترین حد در ٣ هفته اخیر است.

-کاهش 6/25 درصدی حجم تقاضای محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت کمترین رقم در ٥ هفته اخیر که نشاندهنده کاهش التهاب و افزایش ثبات در این بازار است. حجم تقاضا در هفته گذشته ٢٧ هزار و ٧١١ تن بود.

- افزایش 11/06 درصدی حجم معامله محصولات شیمیایی و ثبت رقم ٢٣ هزار و ٥٢٣ تن که بیشترین حد در ٨ هفته اخیر محسوب میشود.

دورنمای بازار:

به احتمال قوی در هفته جاری شاهد افزایش مجدد حجم عرضه پلیمرها خواهیم بود که میتواند به بهبود حجم معاملات در بورس کالا منجر شود.این در حالی است که نوسان قیمتهای جهانی نفت خام و همچنین حضور در اواسط ماه رمضان شرایطی را فراهم خواهد آورد که پتانسیل رشد قیمت چندانی وجود نداشته باشد، اگرچه جرقههای رشد قیمتی باز هم همچون قبل در این بازار دیده خواهد شد و حتی ممکن است افزایش یابد.

مشاهده نظرات