بانک مرکزی ابلاغ کرد:

پذیرش ضمانتنامه صندوق‌های ضمانت در دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

بانک مرکزی در دستورالعمل جدید تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بر پذیرش ضمانت نامه های صندوق ضمانت تاکید کرد.

صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، در ماده 8 دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط تصریح شده «موسسه اعتباری می تواند پس از بررسی های کارشناسی، نسبت به پذیرش ضمانت نامههای صادره از سوی صندوقهای ضمانت (که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم نامه با بانکهای عامل جهت تامین تسهیلات و تعهدات میباشند) به عنوان وثیقه اقدام کند».

صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1383 تاسیس شد و مهمترین هدف آن صدور ضمانت نامه برای پوشش کسری وثیقههای اعطایی بانکها و موسسههای مالی و اعتباری به صنایع کوچک است.

اکنون سقف ضمانتنامههای صادر شده این صندوق برای صنایع کوچک 30 میلیارد ریال تعیین شده که 70 درصد اصل و سود تسهیلات را پوشش میدهد.

این مبلغ در مناطق کمتر توسعه یافته 85 درصد اصل و سود تسهیلات است.

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکنون با 18 بانک و موسسه مالی و اعتباری تفاهم نامه همکاری امضا کرده که صاحبان صنایع کوچک می توانند از مزایای این تفاهم نامهها بهرهمند شوند.

از ابتدای امسال همه فرایند صدور ضمانتنامههای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به صورت الکترونیکی انجام میشود.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات