نوبخت:

نظام آماری فعلی ایران در دنیا منسوخ شده است

نوبخت اظهار کرد: نظام آماری فعلی کشور که در آن مأموران به در خانه ها می روند و آمار جمع آوری می کنند در دنیا منسوخ شده است و باید به سمت نظام آماری ثبتی مبنا برویم.

محمدباقر نوبخت در جلسه شورای آمار که برای بررسی روش تهیه برنامه عملیاتی، برنامه ملی آمار که امروز ۲۲ خرداد در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد، بیان کرد: تشکیل جلسه شورای عالی آمار در راستای یک ماموریتی است که در بند ب ماده ١٠ قانون احکام دائمی توسعه تعیین شد. در این بند حکمی صراحت دارد که باید برنامه ملی آمار برای دوره ٥ ساله ١٣٩٦ -١٤٠٠ به تصویب شورای عالی آمار برسد.

وی افزود: یعنی همزمان با برنامه ششم، برنامه ملی آمار قرار است تهیه شود که در شورای ملی آمار تصویب شد. امروز قرار است رایزنی شود که چطور این برنامه تهیه شود. سازمان برنامه و بودجه یک سازمان تخصصی در تهیه برنامه است. ما از تجارب خود استفاده کردیم و برای تهیه هر برنامه ابتدا یک نظام تدوین برنامه تهیه میکنیم و باید تعریف کنیم وضعیت موجود چیست و وضعیت مطلوب کدام است و با کدام راهبردها می توان به آن رسید.

نوبخت گفت: وضعیت کنونی ما همین نظام سنتی ست. که باید به درب خانه افراد رفت اطلاعات گرفت و منتشر کرد که در دنیا منسوخ شده است. در قرن بیست و یکم از روش استقرائی از ریزدادههای اداری استفاده میشود که به آن نظام آماری ثبتی مبنا میگویند. برای رفتن به وضعیت مطلوب باید راهبرد داشته باشیم که رئیس مرکز آمار ایران ١٢ جهت گیری و راهبرد کلی را ارایه کرده است که اعضای شورای عالی آمار ایران آن را بررسی کرده است. همچنین نوبخت اظهار کرد: امیدواریم تا آبان ماه سال جاری برنامه ملی آمار در شورای عالی آمار تصویب شود.

او در ادامه این نشست در پاسخ به مباحث مطرح شده از سوی نماینده بانک مرکزی ایران در خصوص تهیه و انتشار آمار اظهار کرد: در هیئت دولت نیز مباحث مربوط به تهیه و انتشار آمار بحث شده است و مباحث به مجلس هم کشید و در نهایت تصویب شد که مرجع رسمی مرکز آمار باشد.

نوبخت بیان کرد: البته این موضوع به این معنی نیست که دستگاههای دیگر نمی توانند آمار تهیه کنند. بانک مرکزی هم میتواند آمارهای خود را تولید کند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات