تولید کاغذ در کشور بدون برنامه‌ریزی

رئیس سندیکای کاغذ و مقوا با اشاره به مصرف سالانه کاغذ بسته‌بندی در کشور گفت: مصرف ایران در بهترین شرایط ۹۰۰ هزار تن بوده؛ در صورتی که مجوز ظرفیت تولید این کالا در کشور افزون بر 2/8 میلیون تن است.

ابوالفضل روغنی گفت: تولید 2 میلیون تن کاغذ اضافه در کشور بدون اینکه بازار مصرفی در داخل وجود داشته باشد، بیانگر نبود برنامهریزی صحیح، ساختار و آمایش سرزمینی مناسب است. وی در ادامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در صدور مجوزها براساس برنامه، استراتژی توسعه صنعتی و آمایشی سرزمینی عمل شود. رئیس سندیکای کاغذ و مقوا گفت: ایجاد واحدهای تولیدی بدون مطالعه و نیازسنجی بازار مصرف مشکلات متعددی مانند حذف تولیدکنندگان با سابقه، رقابت ناسالم، دامپینگ، اتلاف سرمایه و مواردی از این دست را به همراه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش عمده مواد اولیه تولید کاغذ بستهبندی از طریق بازیافت مقوا و کاغذ تامین میشود، افزود: در حال حاضر جهتگیری کشور تنها به سمت تولید کاغذهای بستهبندی است و از دیگر حوزهها غافل ماند. روغنی اضافه کرد: متاسفانه ادامه این رویه برای ایران هیچ مزیتی ندارد؛ علاوهبر اینکه کشور فاقد بازار و زیر ساختهای صادراتی در حوزه کاغذ بستهبندی است. وی با بیان اینکه تکنولوژی مورد استفاده برای تولید کاغذ روزنامه و تحریر بهطورکامل با کاغذ بستهبندی متفاوت است، اظهار کرد: فرصت سرمایهگذاری برای تولید کاغذ تحریر، روزنامه، تیشو و... در کشور وجود دارد، بنابراین میطلبد مجوزهای سرمایهگذاری بیشتر به این سمت و سو هدایت شود.

مشاهده نظرات