مشاور موسسه بین‌ المللی انرژی مطرح کرد

توسعه میادین نفتی و گازی در گروی سرمایه‌گذاری خارجی‌ها

مشاور موسسه بین‌ المللی انرژی با تاکید بر لزوم استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه منابع نفتی و گازی کشور، گفت: منابع مالی وزارت نفت برای جلوگیری از افت تولید کافی است و برای توسعه میادین باید از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کرد.

مهدی امیرمعینی با تاکید بر این که منابع مالی در کشور محدود است، اظهار کرد: برای سرمایهگذاری در بخشی از قسمتها باید از بخش خارجی استفاده کنیم و این سرمایه مورد نیاز را توسط سرمایهگذاران خارجی تامین کنیم تا رشد اقتصادی که برای کشور تعیین شده محقق شود چنانچه سرمایهگذاری صورت نگیرد رشد اقتصادی تحقق نمییابد.

وی در مورد مزایای حضور شرکتهای خارجی در ایران، توضیح داد: حضور شرکتهای خارجی در ایران فقط منابع مالی را تامین نمیکند، بلکه انتقال تکنولوژی و دانش مدیریت را نیز در پی دارد و این سه عنصر کنار یکدیگر منجر به بهرهوری میشود.

مشاور موسسه بین المللی انرژی ادامه داد: سالانه بخشی از سرمایهگذاری از طریق منابع وزارت نفت تامین میشود و بخش عمدهای باید توسط منابع خارجی تامین شود و اگر تامین منابع توسط سرمایهگذاران خارجی تامین نشود افزایش ظرفیتی که وزارت نفت در نظر گرفته محقق نخواهد شد، زیرا منابع وزارت نفت تنها میتواند از افت تولید نفت جلوگیری کند و برای توسعه باید از سرمایه سرمایهگذاران خارجی استفاده کرد.

امیرمعینی تاکید کرد: چنانچه برای حضور شرکتهای خارجی در ایران از برنامه مشخصی پیروی شود و برنامه ریزی دقیقی در این راستا صورت بگیرد ایران در بلند مدت میتواند صادر کننده خدمات باشد.

منبع: ایسنا
برچسب ها: نفت
مشاهده نظرات