پولدارهای چینی مشتری فرش ایران شدند

رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف گفت: در حال حاضر چین مصرف کننده فرش ایرانی شده و با وجود ۸۰ میلیون، میلیونر چینی، این کشور بازار خوبی برای دستبافته‌های ایرانی به‌حساب می‌آید.

مجتبی عراقچی رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف، گفت: حیات فرش دستباف در گرو صادرات آن است و حتی فرشهایی که در داخل بفروش میرسند بعد از کهنه شدن دوباره باید راهی بازارهای خارجی شوند. وی در ادامه با اشاره به صادرات 90 درصدی دستبافتههای ایرانی، افزود: اگر اوضاع بازار صادراتی فرش دستباف خوب نباشد، بهطور مسلم حال این هنرصنعت ایرانی نیز وخیم خواهد شد.

عراقچی با تأکید بر افت فروش فرش دستباف بهدلیل قیمت بالای آن در بازار تأکید کرد: علت اصلی بالا رفتن قیمت قالیهای ایرانی، افزایش مداوم دستمزد کارگران است، زیرا 85 درصد هزینه تمام شده تولید یک فرش، صرف پرداخت مزد کارگران آن میشود و تنها 15 درصد به تأمین هزینههای مصالح اولیه اختصاص مییابد.

وی همچنین اضافه کرد: در نتیجه ما بهدلیل گرانی محصولاتمان نمیتوانیم با دیگر کشورها رقابت کنیم، هر چند که فرش یک هنر صنعت ایرانی است و از جهت هنری هیچ کشوری رقیب ما نیست ولی از منظر تجاری، رقبا از ما پیشی گرفتهاند.

رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف در پاسخ به این پرسش که آیا کشور چین هم رقیب ما در تولید فرش است، اذعان داشت: چین در حال حاضر مصرفکننده فرش ایرانی شده و با وجود 80 میلیون میلیونر چینی، این کشور بازار خوبی برای دستبافتههای ایرانی بهحساب میآید.

مشاهده نظرات