در صورت استمرار شرایط منطقه

قطر، بازار سنگ تزئینی ایران می‌شود

با توجه به اتفاقات رخ داده در منطقه خلیج‌فارس و قطع شدن ارتباطات قطر و عربستان و تعداد دیگری از کشورهای منطقه، شاید فرصت مناسبی برای حضور ایران در بازار آن کشور عربی باشد.

در این میان رویدادهای مهمی همچون جامجهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲م قرار است در این کشور انجام شود. راهیابی به بازار محصولات معدنی نیز یکی از این فرصتهاست که ایران میتواند از آن بهره گیرد. در این راه سنگهای تزئینی ایران که از شهرت جهانی برخوردار است میتواند یکی از کالاهای صادراتی ایران به قطر باشد. اما از آنجاییکه تا قبل از این اتفاقات روابط تجاری بین ایران و قطر آنچنان وجود نداشت در شرایط کنونی نیز راهیابی به بازار این کشور منوط به نتایج این اتفاقات خواهد بود. یعنی با استمرار شرایط امروز و قطع بودن روابط قطر با عربستان و کشورهای منطقه میتوان به ورود پیدا کردن در این بازار امیدوار بود و بیشترین سود را از صادرات سنگهای تزئینی به قطر برای کشور بهدست آورد. البته تغییر سیاستهای این کشور و تمایل آنها برای تجارت با ایران نیز آثار بسیاری بر بخشهای مختلف بازار ایران به ویژه مواد معدنی ما خواهد داشت.

بازار قطر فرصت مناسبی برای ایران است

دبیر انجمن سنگ ایران درباره ورود ایران به بازار قطر برای صادرات سنگ تزئینی در راستای ایجاد زیرساختها و اقدامات این کشور برای جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال اظهار کرد: بازار قطر فرصت بسیار خوبی برای ما است اما اکنون برای قضاوت کردن درباره اینکه آیا میتوانیم صادراتی به این کشور داشته باشیم بسیار زود است زیرا شرایط سیاسی در منطقه بسیار پیچیده است. مشخص نیست تیرگی روابط قطر با عربستان و دیگر کشورها تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. احمد شریفی ادامه داد: در کنار تمام موارد یاد شده، ایران در گذشته نیز نتوانسته آنچنان که باید، از محصولات خود به این کشور بفروشد. در برخی موارد نیز که قطریها پروژههای بزرگ داشتند اجازه ورود ما به شکل مستقیم در قطر وجود نداشت و همین موضوع سبب میشد نتوانیم حضور بازرگانی خوبی در این کشور داشته باشیم.

به گفته دبیر انجمن سنگ تزئینی ایران اگر در شرایط کنونی سیاست قطر مانند گذشته باشد ما جایگاهی در بازار این کشور نخواهیم داشت. اما اگر شرایطی که امروز به وجود آمده استمرار یابد و قطر به طور کامل به ایران نزدیک شود، فرصت بسیار خوبی برای صادرات سنگهای تزئینی خود به منظور استفاده در پروژههای بزرگ قطر خواهیم داشت. (بازار بسیار خوبی برای فروش سنگهای تزئینی ایران است) اما در این قضیه ابهامات بسیاری وجود دارد و تمامی این موارد به پایداری یا برهم خوردن شرایط منطقه بازمیگردد. وی درباره اینکه آیا ایران میتواند به یکی از تامینکنندگان سنگ مورد نیاز قطر برای آمادهسازی این کشور به منظور برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ تبدیل شود نیز اظهار کرد: قطر آمادگی معامله با تاجران ایرانی و متریال ایرانی را در گذشته نداشته و دلیل آن نیز سیاسی است (قطر علاقهای برای داشتن روابط تجاری با ایران نداشته و از گذشته این موضوع وجود داشته است). شرایط امروز استثناست و مشخص نیست تا چه اندازه ادامه پیدا کند و نمیتوان به آن اتکا کرد. حال اگر این شرایط استمرار پیدا کند و روابط بهم ریخته امروز در منطقه ادامه یابد قطر چارهای ندارد که برخی از نیازهایش را از ایران تامین کند. در این صورت ایران شرایط بسیار خوبی پیدا خواهد کرد و میتواند بیشترین استفاده را از این موضوع ببرد تا در کل پروژهها حضور خوب داشته باشیم.

به عقیده وی، کسی نمیتواند درباره مسائل سیاسی منطقه تا ۲۰ روز آینده اظهارنظر کند. اینکه آیا شرایط ادامه پیدا میکند یا به شکل گذشته باز میگردد نیز موضوعی مبهم است. شریفی افزود: اکنون بیشترین نیاز کشور قطر به سنگهای تزئینی از کشورهای مختلف دنیا همچون ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، چین و.... تامین میشود. در واقع پروژههای بزرگ قطر را مهندسان مشاور خارجی اجرا میکنند. این مشاوران که طراحی و اجرای پروژهها را برعهده دارند علاقهای نداشتند از ایران سنگ خریداری کنند و ما نتوانستیم در قطر موفق باشیم. امید است در آینده با توجه به شرایط سیاسی حرکتهایی در این زمینه انجام دهیم.

بازار قطر خاص و انحصاری است

فرزاد طاهری، کارشناس سنگهای تزئینی درباره امکان صادرات سنگهای تزئینی ایران به قطر اظهار کرد: بازار قطر بازار انحصاری و خاصی است. زیرا قطر به سختی به بازرگانان ایرانی ویزا میدهد و کار با قطر بسیار سختتر از کار با امارات و کویت است. قطع رابطه با عربستان هم موضوعی سیاسی است و روی این تحرکات نمیشود حساب اقتصادی باز کرد. به گفته وی، آشوب در بازار نفت و گاز قابل پیشبینی است و نمیتوان به ایجاد بستر مناسب فعالیت اقتصادی بین ایران و قطر امید داشت.به عقیده این کارشناس سنگ تزئینی، روند صادرات سنگ تزئینی به قطر با وجود این مسائل به این زودی بهبود نخواهد یافت مگر اینکه از طریق وزارت خارجه بستر تمام فعالیتهای اقتصادی بین طرفین آماده شود و بتوان روی مصالح ساختمانی به عنوان کالای با مزیت اقتصادی حساب کرد. وی با بیان اینکه چند سال است ایران با قطر تبادل کالا بهطور آزاد و از طریق بازرگانان عادی طرفین ندارد در ادامه گفت: تنها از کانالهایی مشخص و شناخته شده برای هر دو دولت میتوان تبادل تجاری داشت زیرا این کشور به راحتی به شهروندان ایران ویزا نمیدهد. البته در گذشته و امروز روابط کاری در مقیاس کوچک وجود داشته و دارد. در این میان قطریها بیشتر از سنگ تزئینی ایتالیایی، اسپانیایی و چینی با درجهای ضعیفتر از سنگهای ما استفاده میکنند. دلیل این امر نیز کانالهای بازرگانی شبه مافیایی موجود است (در کشورهای عربی بعضی شیوخ بازار انحصاری کالاها را در دست دارند و فقط از طریق آنها میشود وارد بازار آن کشورها شد) وی ایجاد ارتباط بین ایران و قطر را وابسته به روابط تجاری تعیینشده از سوی وزارت خارجه دو کشور دانست و گفت: با ایجاد بستر برای گسترش روابط تجاری میتوان به آینده امیدوار بود، اما به دلیل تحرک نصفه و نیمه سایر اعراب در تحریم قطر نمیتوان به گسترده شدن روابط ایران و قطر امید داشت.

بازار مصرف جذاب قطر برای سرمایهگذاران

مهرداد موحدی یکی دیگر از کارشناسان صنعت سنگ تزئینی در ایران نیز گفت: قطر کشوری کوچک در بخش جنوبی خلیجفارس است و بر اساس آمارهای اعلام شده در سال ۲۰۱۶م جمعیت این کشور حدود ۲میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده که حدود سه چهارم جمعیت این کشور را کارگران خارجی تشکیل میدهند. بنابراین قطر کشوری با بازار مصرف کوچک است که تنها به دلیل ساختوسازهای مورد نیاز آن کشور برای برگزاری جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲م برای سرمایهگذاران دارای جذابیت است.به گفته وی، از آنجایی که کشورهای عربی تحریمکننده قطر هیچکدام از تولیدکنندگان عمده مواد معدنی، بهویژه سنگهای تزئینی نیستند و این کشور درحالحاضر نیازهای سنگی خود را از ایران، ترکیه، چین و برخی کشورهای غیرعربی دیگر تامین میکند، بهنظر نمیرسد با قطع ارتباط این کشورها با کشورهای تحریمکننده بازار جدیدی برای مواد معدنی مورد نیاز آن کشور گشوده شود تا ایران بخواهد سهم بیشتری از آن بهدست بیاورد. همچنین پیشبینی میشود این تحریمها نمیتواند تاثیر مثبتی بر بازار مواد معدنی ایران برای تامین نیازهای معدنی آن کشور ایجاد کند، بلکه بیم آن میرود با اعمال تحریمها و کاهش منابع مالی و خطرات ناشی از سایه جنگ در این کشور شاهد کاهش ارزش پولی، کاهش قدرت خرید، فرار سرمایه و سرمایهگذاری نکردن شرکتهای بینالمللی در بخش ساختمان و زیرساختهای آن کشور باشیم و در این صورت این کشور با کاهش تقاضا نیز روبهرو خواهد شد و ممکن است بخشی از بازار موجود را به دلیل کاهش تقاضا، از دست بدهیم.

منبع: صمت
مشاهده نظرات