وقتی دیگر تکانه‌های اقتصادی اثری ندارد

وزیر راه و شهرسازی گفت: اقتصاد مقاومتی به ما می‌گوید که با وجود میلیاردها تومان پول و سرمایه در کشور می‌توانید نرخ بهره‌وری را افزایش دهید که اگر این اتفاق بیفتد، با وجود بروز هرگونه تکانه اقتصادی دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد.

عباس آخوندی در نشستی معاونین و مدیران کل استانها با تأکید براین نکته که اقتصاد مقاومتی به معنای مقاومت اقتصاد در برابر تکانه‎های مهم در کشور است گفت: متأسفانه در برخی گفتمانهای وارونه به گونهای رفتار میشود که مردم را از نظر اقتصادی به دولت وابسته میکند، امری که قطعا در زمان مشکل برای دولت باعث فروریختن اقتصاد در همه نقاط کشور میشود.

آخوندی در ادامه اصلیترین مبنای اقتصاد مقاومتی را استفاده از سرمایههای موجود برای افزایش نرخ بهرهوری در کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی به ما میگوید که با وجود میلیاردها تومان پول و سرمایه در کشور میتوانید نرخ بهرهوری را افزایش دهید که اگر این اتفاق بیفتد با وجود بروز هرگونه تکانه اقتصادی دیگر مشکلی به وجود نخواهد آمد زیرا سرمایه اولیه موجود بوده و اتفاقی برای آن نیفتاده است.

وزیر راه و شهرسازی در تشریح این نکته اضافه کرد: به طورمثال زمانی که خط ریلی اصفهان به سمت شیراز موجود است و روزانه ۱۰ سرویس دارد آیا ما برای افزایش سرویسهای آن به ۱۰۰ مورد احتیاج به افزایش سرمایهگذاری داریم؟ خیر بلکه باید تنها نرخ بهرهوری آن را بالا ببریم، مسئلهای که در تمامی بخشهای دیگر اعم از حوزه جادهای، پایانههای مسافری، ریلی و ... نیز به همین شکل خواهد بود.

این مقام مسئول در ادامه با تاکید مجدد براین نکته که اصلیترین جانمایه اقتصاد مقاومتی چگونگی افزایش نرخ بهرهوری از سرمایههای موجود است گفت: حجم سرمایه در اختیار دولت بسیار زیاد است ما باید به این نکته توجه کنیم که چگونه میتوانیم از طریق این سرمایه نرخ بهرهوری در کشور را بالا ببریم، مسئلهای که برخی آن را به اقتصاد توزیع و یا رونق تبدیل کردهاند که بدون شک هردومورد بر ضد مفهوم اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید در ادامه سخنان خود نوسازی ناوگان جادهای در بخش باری و مسافری را نمونه خوبی از فعالیتهای رونق دهنده اقتصاد (با حفظ اصول اقتصاد مقاومتی) در امور توسعهای کشور اعلام کرد و گفت: این مورد خوبی است که به تصور من توجه کمی از سوی مدیران کل استانی تا کنون به آن شده است، بدون شک امکان درگیر شدن استانها به این بخش در کشور وجود دارد.

آخوندی در ادامه سخنان خود حمل و نقل یکپارچه (درب تا درب) را یکی دیگر از موضوعات اصلی این حوزه در وزارت راه و شهرسازی قلمداد کرد و گفت: اصلیترین بحث ما در کلانشهرها بحث حمل و نقل حومهای است، ما نمیتوانیم به حمل و نقل حومهای در شهرها بیتوجه باشیم و باید برای سیستم حمل و نقل حومهای همه کلانشهرهای کشور نظریهای داشته باشیم. قطعا علت اینکه من به دنبال بحث حمل و نقل در کشور هستم به آن دلیل است تا ضمن خروج از پروژه محوری ببینیم که برای رفع اینگونه مشکلات استانها دارای چه درک و اندیشهای هستیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش سهم آزادراهها نسبت به سایر شقوق حمل و نقلی در کشور گفت: ما باید در بخش حمل و نقلی سیستمهای خوداتکا و بازگشتپذیر را گسترش داده و همچنین با تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل در این دوره این بخش را پیش ببریم.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به درخواستها و مسائل مورد توجه از سوی مدیران کل استانها بر اهمیت مفهوم ارشدیت مدیران کل راه و شهرسازی و ضرورت تهیه آئیننامه در این حوزه، مسئله واگذاری قیر، پیوند حمل و نقل درونشهری و برونشهری و ... تأکید کرده و گفت: تمامی درخواستهای ارائه شده از سوی استانها مورد بررسی قرار گرفت.

وی در پایان نیز خاطرنشان کرد: شاید در جابهجایی دولت برخی اقدامات دچار سستی شده و سرعت خود را از دست بدهد، من تقاضا دارم که تمامی مدیران به این مسئله توجه کرده و وظایف خود را با قدرت هرچه تمام تر ادامه دهند.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات