بازار جهانی انرژی

منابع تجدیدپذیر تا سال 2040 سوخت‌های فسیلی را به کنار خواهند زد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد با کاهش قابل توجه هزینه‌ها، روند جایگزینی سوخت‌های فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر سریع‌تر از آنچه که انتظار می‌رفت اتفاق خواهد افتاد.

مشاهده نظرات