رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران:

اپراتورهای اینترنت برای ورود به فرابورس آماده‌اند

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به حل مانع سهامداری مشترک شرکت‌های FCP برای حضور در فرابورس توسط کمیسیون تنظیم مقررات، از اجرایی شدن این طرح مشروط به توافق سازمان بورس خبر داد.

محمدرضا کریمی با اشاره به حضور شرکتهای FCP یا شرکتهای ارائهدهنده اینترنت در بورس بیان کرد: سال گذشته در تفاهم سازمان نظام صنفی رایانه ای با بورس توافق شد بر این که تابلوی بنگاههای کوچک و متوسط (SME) و استارتآپهای فناوری اطلاعات در بورس شرکت داده شود. پیش از این شرایط برای حضور این شرکتها بسیار دشوار بود. از جمله این که شرکتها باید حداقل سه سال سودده بوده و مبلغ سرمایه آنها از یک حد بالاتر باشد. با عزم بورس برای این که سرمایهها را به سمت شرکتهای کوچک و متوسط هدایت کند، این توافق رخ داد.

وی درباره موانع حضور شرکتها در بورس اظهار کرد: مانعها در شرکتهای کوچک و بزرگ متفاوت است؛ مانع شرکتهای کوچک این است که معمولا قدمت ندارند، سه سال سوددهی را ندارند و حجم سرمایهشان از حداقل مورد نیاز کمتر است. شرکتهای بزرگی هستند که موانع شرکتهای کوچک را ندارند، یعنی قدمت زیادتری دارند و حجم سرمایهشان از حداقل لازم بیشتر است و در سه سال گذشته نیز سودده بودهاند.

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای ادامه داد: یک بند در اکثر پروانههای ارتباطی بود که برای انتقالشان به بورس ایجاد مشکل میکرد و آن سهامداری مشترک بود، یعنی یک نفر نمیتوانست در دو شرکت FCP سهامدار باشد. این مانع سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مطرح و برطرف شد. بنابراین شرکتها وقتی در بورس پذیرفته شوند دیگر مانع سهامداری مشترک را ندارند. این قدمی بود که کمیسیون تنظیم مقررات برداشت برای این که شرکتهای اپراتور ارتباطی بتواند سهامشان را در بورس عرضه کند.

کریمی از جمله قوانینی که باید تغییر کند و در آنها تجدیدنظر شود را آییننامههای اجرایی دانست و افزود: البته هنوز این مساله اجرایی نشده است. امیدواریم با اجرایی شدن آن تابلوی جداگانهای در بورس داشته باشیم که شرکتهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات بتوانند سهام خود را در آن عرضه و از بازار جذب سرمایه کنند. تاکنون توافقهای کلی انجام شده، یکسری آییننامه در دست تهیه است، اما موانع اجرایی شدن این طرح در دستان بورس است، زیرا سال گذشته در دی ماه توافق کلی این کار انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان نظام صنفی رایانه ای توافقات لازم را انجام داده و بقیه مسائل به سازمان بورس برمیگردد که بتواند این مساله را اجرایی کند و آییننامههایشان را ارائه دهد که امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات