برنامه صنعت غذا و کشاورزی در سند ششم

مفاد برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در سی و هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به این منظور گزارشی در ارتباط با وضعیت تولید کالاهای اساسی و فرآوردههای دامی تا سال 1400 از سوی کارشناس این کمیسیون ارائه شد. براساس این گزارش، اگر بخش کشاورزی و صنایع غذایی سهم 13 درصدی صادرات در سال 95 را حفظ کند، باید در پایان برنامه ششم توسعه یعنی در سال 1400 این بخش بیش از 14/5 میلیارد دلار صادرات داشته باشد. طبق این گزارش، تولید محصولات دامی در برنامه ششم توسعه، نیاز به 164/63 میلیارد مترمکعب آب دارد. همچنین تولید گوشت قرمز از 806 هزار تن در سال 1395 به 899 هزار تن در سال 1400 خواهد رسید و رشد سالانه 2 درصدی خواهد داشت. میزان واردات گوشت قرمز نیز در سال 1394 به بیش از 100 هزار تن و در سال گذشته به 94/68 هزار تن رسیده است. بر این اساس، برای نگهداشتن سطح مصرف گوشت قرمز حدود 11 کیلوگرم، نیاز به بیش از 970 هزار تن گوشت قرمز در سال 1400 است. همچنین طبق برآوردها، در سال 1400 تراز تجاری گوشت قرمز منفی 71 هزار تن خواهد بود.

براساس نقد و بررسی سند برنامه ششم توسعه، سرانه مطلوب مصرف داخلی شیر خام در کشور برای سال 1400، حدود 8 میلیون تن است و تولید شیر خام از 9 میلیون و 140 هزار تن سال 1395 به 11 میلیون و 890 هزار تن در سال 1400 خواهد رسید. همچنین تولید گوشت مرغ از 2 میلیون و 92 هزار تن سال 1395 به 2 میلیون و 497 هزار تن در سال 1400 خواهد رسید. بنابراین با فرض سرانه مصرف 26 کیلوگرم گوشت مرغ در کشور، میزان نیاز کشور در افق 1400، رقمی معادل 2 میلیون و 216 هزار تن خواهد بود که به این ترتیب، باید در سال بیش از 280 هزار تن مرغ از کشور صادر شود. اشرف مرتضایی، کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، در گزارش خود تخمین زده است که تولید تخممرغ از 940 هزار تن سال 1395 به یک میلیون و 103 هزار تن در سال 1400 خواهد رسید که رشد متوسط سالانه 3/4 درصدی خواهد داشت. به گفته وی، در لایحه بودجه سال 1396 معادل 206 هزار میلیارد ریال بابت یارانه بخش کشاورزی و غذایی کشور اختصاص یافته که معادل 63 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

براساس این گزارش، ضعف و کمبود منابع غذایی دام، کمبود منابع مالی ارزان قیمت درخصوص سرمایهگذاری و نقدینگی، نبود امنیت سرمایهگذاری و قوانین حمایتی در زیربخش دام و سهم بالای تولیدات سنتی از جمله چالشهای موجود در صنعت دام و طیور کشور طی برنامه ششم توسعه هستند. در این گزارش همچنین به الزامات تحقق برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیز اشاره شده است و حمایت از ایجاد و توسعه زنجیرههای ارزش محصولات دامی، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از ایجاد و گسترش صندوقهای توسعه و ضمانت سرمایهگذاری و نیز تعیین زیرساختها و الزامات و نحوه پایش برنامه، از جمله آن است.

مشاهده نظرات