نرخ خرید و فروش سیمان سفید در بازار

پاکت 50 کیلوئی سیمان سفید در بازار به قیمت 123 هزار تومان است.

قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار به شزح زیر است:

 
 

عنوان

بسته بندی

توضیحات

قیمت

سیمان تهران نوع 2 - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

7,300

سیمان تهران نوع 5 - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

7,500

سیمان تهران پوزولانی - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

7,100

سیمان تهران 325-1 - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان آبیک نوع 2 - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان آبیک 325-1 - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان ساوه نوع 2 - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

6,800

سیمان ساوه 325-1 - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان ساوه پوزولان - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

6,600

سیمان شمال(جاجرود) نوع 2 - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان فیروزکوه نوع 2 - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

6,500

سیمان سبزوار نوع 2 - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان جوین نوع 2 - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

5,500

سیمان تهران فله - تنی

فله نوع 2

تحویل درب کارخانه

130,000

سیمان تهران نوع 5 - تنی

فله نوع 5

تحویل درب کارخانه

132,000

سیمان تهران 325-1 - تنی

فله 325-1

تحویل درب کارخانه

0

سیمان شمال - تنی

فله نوع 2

تحویل درب کارخانه

0

سیمان آبیک - تنی

فله نوع 2

تحویل درب کارخانه

0

سیمان آبیک 325-1 - تنی

فله 325-1

تحویل درب کارخانه

0

سیمان ساوه فله - تنی

فله تیپ 2

تحویل درب کارخانه

121,000

سیمان فیروز کوه - تنی

فله نوع 2

تحویل درب کارخانه

117,000

سیمان سفید ساوه - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

123,000

سیمان سفید بنوید - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

65,000

سیمان سفید بنوید - کیسه ای

پاکت 40 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

12,000

سیمان سفید بنوید - کیسه ای

پاکت 25 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

9,800

سیمان سفید شرق - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

6,500

سیمان سفید شرق - کیسه ای

پاکت 25 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

10,800

سیمان سفید ارومیه - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

9,000

سیمان سفید شمال - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

10,400

گچ سمنان نوع 1 - کیسه ای

کیسه 40کیلوئی

تحویل درب کارخانه

1,900

گچ سمنان زمرد - کیسه ای

پاکت 40 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

1,750

گچ سمنان جام - کیسه ای

کیسه 40کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

گچ سمنان حریر - کیسه ای

کیسه 40 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

گچ سفید کاری جبل - کیسه ای

کیسه 33 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

2,600

گچ سفید کاری ساوه - کیسه ای

کیسه 33 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

2,000

گچ سفید کاری - کیسه ای

جبل متین ، 33 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

گچ ابزارزنی جبل - کیسه ای

کیسه 33 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

3,100

گچ گیپتون ایران - کیسه ای

کیسه 30 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

8,200

دیوار گچی ایران - متری

هر 3 قالب 1 مترمربع میباشد

تحویل درب کارخانه

7,400

سیمان سفید اکباتان - کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

10,300

سیمان سفید اکباتان - کیسه ای

پاکت 25 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

5,800

سیمان نائین تیپ 2 - کیسه ای

پاکت 50کیلوئی

تحویل درب کارخانه

5,000

سیمان نائین تیپ 2 - تنی

فله 2

تحویل درب کارخانه

80,000

مشاهده نظرات