تصویر رونق در کوچک‌ها

ثبت 213 قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی در اولین فصل سال جاری رشد 47 درصدی سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک را نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم زد.

براساس آمار اعلامشده در مدت زمان مورد بررسی دو طرح با سرمایهگذاری خارجی نیز در شهرکهای صنعتی به بهرهبرداری رسیده است؛ روندی که میتوان آن را نویدبخش بازگشت رونق در صنایع کوچک دانست. از سوی دیگر آمارهای اعلامشده بیانگر آن است که مجموع قراردادهای منجر به سرمایهگذاری خارجی در شهرکهای صنعتی نیز تاکنون برابر با 89 مورد با سرمایهای بالغ بر 8/ 1 میلیارد دلار بوده، سرمایهگذاری که اشتغالزایی پنج هزار و 639 نفری در شهرکهای صنعتی را به همراه داشته است.

رشد 47 درصدی سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی در اولین فصل سال جاری در حالی صورت گرفته که کشور درگیر فضای انتخاباتی بود و فعالان صنعتی انتظار تغییرات چشمگیر برای سرمایهگذاری نداشتند؛ اما آمارها نشان داد که فضا برای سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی وجود دارد و اعتماد برای سرمایهگذاران این بخش در کشور بهوجود آمده است. براساس آمار اعلامشده در حال حاضر عمدتا چهار دسته رشته صنعتی که شامل صنایع «فلزی، غذایی، کانیهای غیر فلزی و برق و الکترونیک» میشود در شهرکهای صنعتی فعال هستند که این رشتهها بالاترین حجم سرمایهگذاری را در شهرکهای صنعتی به خود اختصاص دادهاند. از سوی دیگر آمار اعلام شده بیانگر آن است رشد سرمایهگذاری در سال جاری موجب شده تا 200 واحد صنعتی جدید در شهرکهای صنعتی به بهرهبرداری برسد و بالغ بر 2 هزار و 200 شغل در شهرکهای صنعتی ایجاد شود.

بستن پرونده طرحهای نیمه تمام را میتوان یکی از دغدغههای اصلی دولت یازدهم دانست؛ دغدغهای که موجب شد تا برای عبور از آن، سال گذشته اعطای تسهیلات به طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در دستور کار قرار گیرد؛ روندی که برای سال جاری نیز تمدید شد. براساس دستورالعمل سیاستگذار پولی، در سالجاری نیز با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور، اعطای 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس مجموعا 20 هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرحهای نیمه تمام و 10 هزار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص خواهد یافت. علاوه بر طرحهای پیشبینیشده برای اعطای تسهیلات به صنایع کوچک، علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز از مکاتبه با سازمان برنامه برای پرداخت تسهیلات از منابع استانی خبر داده است. در طرح پیشنهادی پیشبینی شده تا 20 درصد از منابع مالی استانها در قالب تسهیلات به واحدهای صنعتی اختصاص پیدا کند.

عملکرد سال 95

از سوی دیگر سال گذشته نیز همزمان با برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح ساختار و ارتقای فناوری 10 هزار واحد صنعتی و معدنی، همچنین تکمیل دو هزار طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد از سوی بانکها کلید خورد که با توجه به جدیدترین اطلاعات منتشرشده سال گذشته و در راستای اجرایی کردن این طرح در مجموع 24 هزار واحد صنعتی بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که با توجه به آمار مذکور میتوان گفت روند اعطای تسهیلات در این سال از منابع پیشبینی شده عبور کرده است.

در این خصوص فرشاد مقیمی، معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران میگوید: در راستای فعالسازی این طرحها اقدامات بسیار مناسبی صورت گرفته است که میتوان به برخی از آنها نظیر معرفی طرح رونق برای تامین منابع مالی، رفع مشکلات مربوط به حوزههای مختلف استانی، اعطای مهلت برای راهاندازی مجدد، معرفی به صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک برای تامین وثایق مورد نیاز اشاره کرد. همچنین براساس آمار اعلامشده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال 95، مجموع قراردادهای منعقدشده در این شهرکهای صنعتی برابر با چهار هزار و 31 مورد بوده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال 94 رشد حدود 19 درصدی را نشان میدهد.

به گفته معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با توجه به رشد حدود 19 درصدی سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی از یکسو و میزان گاز، آب و برق مصرفی در شهرکهای صنعتی میتوان نتیجه گرفت که رشد تولید در داخل شهرکهای صنعتی اتفاق افتاده، ضمن اینکه در سال 95 جمعا در داخل شهرکهای صنعتی حدود 189 هزار و 656 نفر اشتغال ایجاد شد که بخشی از آنها به واحدهای جدید و بخش دیگر به رونق در تولید واحدها قدیمی یا متوقف شده که راهاندازی مجدد شدهاند، برمیگردد و پیشبینی میشود این رقم در سال جاری افزایش یابد.

معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران معتقد است طرح رونق در سال 95 به پایان نرسیده و در سال 96 با پرداخت 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات ادامه خواهد یافت و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و برای رونق بیشتر 10هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح نوسازی وبازسازی صنایع پیشبینی شده است.به گفته مقیمی، به دلیل استقبال بسیار واحدها و طرحهای متقاضی از یکسو و ضرورت ایجاد رونق در بخش تولید از سوی دیگر ادامه این طرح در سال 96 با انجام اصلاحاتی با هدف بهبود و افزایش دامنه شمول آن با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد. معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اینکه در سال 95 اقدامات بسیاری از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است، عنوان کرد: در این خصوص میتوان به بحثهای مربوط به اقتصاد مقاومتی و ابلاغیههای این بخش اشاره کرد. در این زمینه تمام دستورالعملها و آییننامهها را در راستای بحث تسهیل فعالیتهای سرمایهگذاران مورد بازنگری قرار گرفته و در این زمینه تفویض اختیارهای خوبی برای شرکتهای استانی صورت پذیرفته است. البته فرآیندهای نظارتی با این اقدام نسبت به گذشته تقویت شده است.

مشاهده نظرات