سهم ناچیز کشاورزی از تولید ناخالص ملی

علی رغم نقش مهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد، طی پنچ سال گذشته کمتر از ۵ درصد بوده است.

توسعه بخش کشاورزی یکی از مهمترین اولویتهای دولت یازدهم به شمار میرود که طی سالهای اخیر موفقیتهای فراوانی در این زمینه به دست آمده است. براین اساس سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی به سبب ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و دسترسی بهتر به بازارهای سرمایه از اهمیت ویژهای برخوردار است.

این در حالی است که رشد سرمایهگذاری در دهه اخیر علی رغم نقش مهم بخش در تولید ناخالص داخلی، مطلوب نبوده و سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد، طی پنچ سال گذشته کمتر از ۵ درصد بوده است. ازاین رو انتظار میرود که با وجود نقش مهم سرمایه در افزایش رشد و توسعه اقتصادی دولت توجه ویژهای به افزایش میزان سرمایه در بخش نماید.

محمدعلی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به آخرین وضعیت سرمایه گذاری در بخش اظهار داشت: بخش کشاورزی تنها حدود ۵ درصد در سرمایه گذاری سهم بری دارد، که این رقم بسیار ناچیز است. وی با انتقاد از سرمایه گذاری پایین در این بخش گفت: با این وجود بخش کشاورزی نمیتواند به جایگاه خود در اقتصاد ملی دست یابد که به همین خاطر توجه به این حوزه امری ضروری است.

به گفته شاعری در برنامه ششم توسعه باید سهم سرمایه گذاری به ۱۵ درصد افزایش یابد تا شاهد رشد ۸ درصدی در اقتصاد باشیم. سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه بالاترین رشد اقتصادی منوط به بخش کشاورزی است، افزود: علی رغم سهم ناچیز سرمایه گذاری در این بخش باید گفت که طی سالهای اخیر بالاترین رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی دارد، بیان کرد: براین اساس الزاماتی برای مشوقهای صادراتی، سرمایهگذاری و حمایت جدی دولت از صنعت بیمه در نظر گرفته شده است. شاعری ادامه داد: در برنامه ششم توسعه سرمایهگذاری صندوق توسعه کشاورزی باید به ۲۰ درصد و تسهیلات بانکها حداقل به ۱۵ درصد افزایش یابد، تنها در این صورت میتوان به نقطه مطلوب سرمایه گذاری نزدیک شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به میزان سرمایه گذاری بخش پس از برجام اظهار کرد: گرچه میزان سرمایه گذاری در این بخش محسوس نبوده، اما زمینههای خوبی برای سرمایهگذاری ایجاد شده که باید منجر به عملیاتی شدن اجرای تهعدات طرفین شود. وی در ادامه یادآور شد: ظرفیت مناسب اقلیمی و طبیعی، تنوع زیستی و نیروی کار ارزان میتواند جذابیت کم نظیری برای سرمایه گذاران خارجی باشد.

سرمایه گذاری 6 هزار میلیارد دلاری در بخش کشاورزی

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت: گرچه وضعیت سرمایه گذاری بخش کشاورزی در دولت یازدهم نسبت به دولتهای قبلی بهتر بوده اما به دلیل رقابت پذیری پایین، امکان حضور در بازارهای هدف وجود ندارد. وی افزود: با اجرای برجام حدود ۶ هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در زمینههای مختلف این بخش صورت گرفته است.

خان محمدی با اشاره به عوامل مؤثر در جذب سرمایه، بیان کرد: امنیت سرمایه گذاری از سوی دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار تأثیر گذار است. مدیر عامل مجمع ملی نخبگان تصریح کرد: با حل شدن مسئله برجام و رفع نسبی تبادلات بانکی اطمینان بسیاری از کشورها برای سرمایه گذاری در این بخش را به همراه داشت.

مشاهده نظرات