زیر ساخت‌های لازم برای مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه طرح‌های NGL آماده است

زیر ساخت‌های لازم برای مشارکت شرکت‌های پتروشیمی جهت توسعه طرح‌های NGL با همکاری وزارت نفت و نیز شرکت ملی نفت ایران فراهم شده است.

به گزارش ارانیکو به نقل از نیپنا، وجود خوراک فراوان برای توسعه صنعت پتروشیمی و مزیت گاز و نیز وجود انواع خوراکهای مایع در کشورمان سبب شده تا چشمانداز توسعه و سرمایهگذاری در این صنعت پیشرو روشن باشد. صنعت پتروشیمی ایران که با اتکا به خوراک فراوان مایع و گازی، نیروی کار تحصیلکرده و جوان، موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد با دسترسی به آبهای آزاد و نزدیکی به بازارهای هدف، حمایتهای دولت و سرمایهگذاریهای کلان صورت گرفته، اکنون نقشی فراملی و فرا منطقهای در اقتصاد ایران داشته و باوجود اعمال محدودیتهای گوناگون سیاسی و تجاری، موقعیت ممتاز خود را در بازارهای بینالمللی حفظ کرده است.

در این میان واگذاری طرحهای NGL به شرکتهای پتروشیمی، بهمنظور تأمین خوراک واحدهای میان دستی و پائیندستی ازجمله اقدامهای وزارت نفت طی سالهای اخیر به شمار میرود و باید به این نکته اشاره کرد که پتروشیمیها در آینده و با توجه به برنامهریزیهای انجامشده از نظرت امین خوراک مشکلی نخواهند داشت.

واگذاری و توسعه طرحهای NGL به شرکتهای پتروشیمی هرچند ممکن است نیازمند سرمایهگذاریهای گسترده باشد اما منبعی مطمئن برای تأمین خوراک در آینده به شمار میرود و امروز پتروشیمیهای بندر امام و امیرکبیر در این زمینه پیشگام شدهاند تا با استفاده از این مزیت استراتژیک بتوانند در زمینه تأمین خوراک بهصورت پویا فعال باشند.

خوراک فراوان مزیت صنعت پتروشیمی ایران

فرناز علوی مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با تأکید بر لزوم ایجاد تنوع در منابع تأمین خوراک برای طرحها و مجتمعهای پتروشیمی درباره نقش NGL  ها درروند توسعه اظهار کرد: پتروشیمی بندر امام طرح توسعه NGL 3200 را انجام میدهد و پتروشیمی امیرکبیر نیز در حال نهایی کردن و دریافت مجوزهای لازم برای ساخت و اجرای طرح  NGL2300 است.

وی افزود: طرحهای NGL 2400 و 1800 نیز بهعنوان منابع تأمینکننده خوراک پتروشیمیها برای واگذاری به شرکتهای پتروشیمی در نظر گرفتهشده است ودرصورت تائید نهایی این واحدها اجرایی خواهند شد. علوی بابیان اینکه جمعآوری گازهای همراه نفت بهعنوان یک راهبرد مهم از سوی وزارت نفت همواره مورد تأکید بوده است گفت: اتان برای واحدهای کراکر و نیز پروپان و بوتان میتوانند در تأمین نیاز خوراک پتروشیمیها نقشآفرین باشند.

عضو هیئتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابیان اینکه خوراک بهعنوان یک مزیت در صنعت پتروشیمی کشورمان از اهمیت ویژهای برخوردار است تصریح کرد: وجود منابع غنی و فراوان خوراک سبب شده است تا علاقهمندی برای سرمایهگذاری در این صنعت از سوی شرکتهای معتبر خارجی افزایش یابد.

علوی افزود: با توجه به اهمیت صنعت نفت و تأثیر این صنعت روی ارزشافزوده کشور؛ مسئولان همواره تأکیددارند که صنعت پتروشیمی باید بهعنوان یک مزیت برگزیده بشمار آید. وی بابیان آنکه پتروشیمی همواره موتور محرک توسعه پایدار و اشتغال است، تصریح کرد: توسعه صنعت پتروشیمی از اولویتها و سیاستهای اقتصادی مهم در کشور به شمار میرود، زیرا ایران از همه مزیتهای نسبی و بازار مصرف و همچنین دسترسی به خوراک مناسب برخوردار است.

تأمین خوراک، زمینهساز تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تولید

علیمحمد بساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر لزوم سرمایه گداریهای جدید در بخشهای مختلف صنعت پتروشیمی ایران و حرکت بهسوی افزایش تولید و صادرت پایدار اظهار کرد: پتروشیمیها  با توجه به نوع فعالیتهایشان میتوانند افزون بر سرمایهگذاری در بخشهای مختلف برای توسعه، اقدام به سرمایهگذاری در طرحهای NGL کنند.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: تأمین خوراک موردنیاز پتروشیمیها امسال نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری یافته است و در مورد تأمین خوراک پتروشیمیها در نقاط مختلف کشور نگرانی وجود ندارد. افزایش تولید در فازهای پارس جنوبی در سال جاری نویدبخش جهش در تولید و صادرات محصولات مختلف پتروشیمی است اما باید برای دیگر منابع تأمین خوراک، سرمایهگذاریهای جدید را محقق کرد.

وی تصریح کرد: زیرساختها برای مشارکت پتروشیمیها در توسعه طرحهای NGL و همکاری با بخشهای بالادستی با همکاری وزارت نفت و نیز شرکت ملی نفت ایران فراهمشده است. وی بابیان اینکه تأمین پایدار خوراک مهمترین بحث کنونی صنعت پتروشیمی است گفت: ایران خوراک بهاندازه کافی در سواحل خلیجفارس برای مجتمع و طرحهای جدید دارد و در طرحهای جدید تولید الفیم تا از ان جی ال و اتان و پروپان برنامهریزیشده است.

عضو هیئتمدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابیان اینکه تعامل میان بخشهای بالادستی و میان دستی میتواند منجر به توسعه صنعت پتروشیمی شود، گفت: تأمین بهموقع خوراک موردنیاز و سرمایهگذاری برای تنوعبخشی به محصولات تولیدشده در این بخش با همکاری هلدینگ های فعال در صنعت میتواند زمینه را برای تکمیل زنجیره ارزش و افزایش کارایی بخشهای فعال در صنایع تکمیلی نیز فراهم کند.

در این میان بیژن زنگنه وزیر نفت نیز چندی پیش با اشاره به اینکه اجرای واحدهای جدید NGL در یک بسته و زنجیره بالادستی در برنامه قرار دارد، اظهار رکرد: از اجرای واحدهای پروپیلین در داخل سرزمین حمایت میکنیم، اصرار داریم تأسیس این واحدها همراه با ایجاد صنایع پاییندستی باشد؛ ضمن اینکه به دنبال این نیستیم تا پروپیلین را صادر کنیم بلکه تأکیدداریم تا از آن محصولات دیگری را ساخته و صادر کنیم؛ همچنین بالاترین تخفیف در قیمت خوراک تا ٣٠ درصد برای احداث زنجیرههای پاییندستی دیدهشده است که این اختیار از سوی دولت در اختیار وزارت نفت قرار دادهشده است.

وزیر نفت با تأکید به راین که امروز شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید در حوزه ایجاد زیربنا و هدایت سرمایهگذاران برای حضور در صنعت پتروشیمی فعالیت داشته باشد، گفت: مهمترین نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی را رگولاتوری در این صنعت است و از سوی دیگر باید از اقدامهای بر هم زننده رقابت سالم جلوگیری کند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین در حوزه زیرساختها به کمک و حمایت از سرمایهگذاران همسو باسیاستهای تبیین شده در این زمینه اقدام میکند.

بر پایه این گزارش، ساخت و توسعه مجتمعهای NGL افزون بر جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و تأمین منافع ملی و حفظ و صیانت از محیطزیست، بازده اقتصادی بالایی برای سرمایهگذاران و درآمد مناسبی برای شرکت ملی نفت ایران به همراه خواهد داشت. در این راستا، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب احداث 5 کارخانه NGL جدید با ظرفیت تولید 300 هزار بشکه در روز خوراک مایعات گازی را در دست مطالعه و بررسی دارد که میتواند افزون بر تأمین خوراک مجتمعهای پتروشیمی منطقه، امکان فروش و صادرات فرآوردههای تولیدی بهویژه گازهای پروپان و بوتان را فراهم سازد.

سرمایهگذاری در طرحهای NGL با همکاری و مشارکت هلدینگ خلیجفارس و همچنین شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام و سایر سرمایهگذاران در راستای تضمین تأمین خوراک برای بخشهای صنایع پاییندستی انجام میشود و پتروشیمیهای دیگری مانند پتروشیمی امیرکبیر نیز در حال کسب مجوز برای سرمایهگذاری در طرحهای NGL هستند.

بر اساس برآوردهای انجامشده خوراک ورودی کارخانجات NGL از گازهای همراه میادین نفتی مناطق نفتخیز جنوب به میزان تقریبی 5٠٠ میلیون فوت مکعب در روز تأمین میشود. گازهای متان، اتان، پروپان، بوتان و مایعات گازی مهمترین محصولات و فرآوردههای تولیدی واحدهای NGL هستند  که بخش زیادی از آنها به میدانهای نفتی جنوب تزریق میشود و درصورتیکه بتوان این گازها را در صنعت پتروشیمی به کار گرفت شاهد بهرهوری و استفاده بهینه از گازهای همراه نفت خواهیم بود.

مشاهده نظرات