تورم روستایی خرداد ٨/٥ درصد شد

اطلاعات مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم ماهانه و نقطه به نقطه خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه کاهش داشته است و تورم کل نیز با ٠/٤ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ٨/٥ درصد رسیده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در خردادماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۵۹/۷ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰/۵ درصد کاهش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، به ۱۰/۵ درصد رسیده که در قیاس با  تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۱۱/۸ درصد)، ۱/۳ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم روستایی)، ۸/۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۶ (۸/۱ درصد)، ۰/۴ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۹۲/۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۱/۵ درصد کاهش نشان میدهد. شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴/۸ درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰/۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (۹/۴ درصد)، ۰/۹ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۸۸/۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱/۶ درصد کاهش نشان میدهد. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵/۲ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۰/۳ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در خردادماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۸/۱ رسید که ۰/۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان میدهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷/۲ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷/۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (۷/۱ درصد)، تغییری نداشته است.

منبع: ایسنا
برچسب ها: تورم
مشاهده نظرات