تورم ٧/١ درصد شد

اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم ماهانه شهری در خرداد ماه ٠/٣ درصد افزایش و تورم نقطه به نقطه این ماه ٠/٢ درصد کاهش و تورم کل ٠/٣ درصد افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۵/۲ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰/۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹/۴ درصد شده است که نسبت به ماه قبل (۹/۶ درصد)، ۰/۲ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۴ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (۷/۱ درصد)، ۰/۳ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۹۹/۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۱ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵/۲ درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰/۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (۹/۵ درصد)، ۰/۹ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۹۷/۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۱ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵/۶ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۰/۵ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در خرداد ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۶/۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰/۴ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۹ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶/۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (۶/۲ درصد)، تغییری نداشته است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات