تازه‌ترین گزارش از مبادلات چک/ رشد ۳۶ درصدی چک‌های برگشتی

از حدود هشت میلیون فقره چک مبادله شده در طول یک ماه، نزدیک به ۱/۵ میلیون فقره آن برگشت خورده است که نشان از رشد ۳۶ درصدی چک‌های برگشتی دارد.

چک از اوراق تجاری و ابزاری برای پرداخت محسوب میشود که اهمیت آن از امتیازاتی که قانون تجارت و قانون صدور چک برای آن قائل شده، نشأت میگیرد. از نظر اقتصادی حجم چکهای در گردش و همچنین پذیرش عام آن به طور ویژهای به اطمینان و اعتماد به روابط پولی برمیگردد.

این در حالی است که آخرین آمار مربوط به مبادله چک از این حکایت دارد که در اردیبهشت ماه امسال حدود ۹/۶ میلیون فقره چک به مبلغ حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. این رقم از نظر تعداد حدود ۲۸/۹ و از نظر مبلغ تا ۵۵/۵ درصد افزایش یافته است.

در حالی چکهای مبادله شده را مجموعهای از چکهای وصولی و برگشتی تشکیل میدهد که چکهای وصولی در اردیبهشت حدود ۸/۱ میلیون فقره بوده که تا ۲۷ درصد رشد دارد. از سوی دیگر مبلغ چکهای وصولی با رشد ۵۳ درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع در اردیبهشتماه در کل کشور ۸۴/۳ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۷۸/۱ درصد از کل مبلغ آن وصول شده است.

چکهای برگشتی آماری حدود ۱/۵ میلیون فقره از چکهای مبادله شده را به خود اختصاص دادهاند و مبلغی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان را دربرمیگیرند. تعداد چکهای برگشتی ۳۶ درصد و مبلغ آن تا ۶۲/۷ درصد افزایش یافته است. باید یادآور شد که در رشد چکهای برگشتی، افزایش چکهای مبادله شده مورد توجه است.

عمده دلایل برگشت حدود ۱/۵ میلیون فقره چک به کسری یا فقدان موجودی برمیگردد. به عبارتی از نظر تعداد ۹۷/۴ و از نظر مبلغ تا ۹۶/۳ درصد از کل چکهای برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

همچنین جزئیات دیگری از گردش چک در نظام بانکی در دومین ماه امسال بیانگر آن است که بالغ بر ۷۹۳ هزار فقره چک رمزدار به مبلغی حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان وصول شده که تعداد آن ۶۹ درصد و مبلغ تا ۱۱۲ درصد افزایش دارد.

چکهای رمزدار به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک، به عهده همان بانک یا شعب آن و یا بر عهده سایر بانکها صادر میشود که هدف از صدور آن عمدتا تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی بوده و وجه آن توسط بانک صادر کننده تضمین میشود.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات